Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagelijksch Bestuur:

L. J. van Wijk, Voorzitter; C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Vice-voor zit ter-. Joh. Rauws, Secretaris; K. }. Brouwer, 2e Secretaris; A. Wellensiek, Reguliersgracht 18, Amsterdam C., Penningmeester (niet als afgevaardigde eener corporatie); Als gast: Mevrouw E. Bar sse van Boetzelaer van Dubbeldam—Th. a Th. v. d. Hoop van Slochteren, Vice'presidente van de I. M. C.

b) NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP

Opgericht 1814

(gesticht onder de oude Wet op de Vereenigingen; heeft dus geen goedkeuring van zijn statuten noodig gehad)

Zetel: Amsterdam, „BijbelhuisHeerengracht 366. Tel. Secretariaat 30472; Magazijn 34266.

Beschermvrouwe: Hare Majesteit de Koningin.

Het doel van dit genootschap is: de verspreiding van den Bijbel in zijn geheel en bij gedeelten, zomder aanteekening of uitlegging, binnen en buiten het vaderland, inzonderheid in zijne overzeesche bezittingen.

Hoofdbestuur. Leden met jaar van aftreding: Voorzitter: Jhr H. L. Quarles van UfFord, Nassaulaan 58, Baarn, Tel. 121(1937), Onder-voorzitters: Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, „Sandwijck", de Bilt( 1936); H. W. van Marle, Koninginneweg 6 (1935) *); Prof. Dr F. W. Grosheide, Amsteldijk85 (1937). Algemeen Secretaris: L. J. v. Wijk**) Heerengracht366, Tel. 30472. Toegevoegde Secretarissen: voor het Binnenland: Ds D. E. Boeke; voor het Magazijn: D. Siemons, Tel. 34266; Postrek. „Bijbelhuis" 63635. Penningmeester: A. Wellensiek, Reguliersgracht 18, Postrek. 22939. Buitengewoon lid: E. René van Ouwenaller, Spieghellaan 4, Hilversum. Overige leden: Dr G. Royer, Euterpestraat 177 (1936); Ds K. H. Wallien, Weesp (1936); D. Crommelin, Spiegelenburghlaan 8, Aerdenhout (1935); Mevrouw A. C. Diepenhorst-de Gaay Fortman, Koninginneweg 4 (1938); Prof. Dr P. Scholten, Waldeck Pyrmontlaan 17 (1937); H. A. de Boer, Van Eeghenstraat 9 (1938); Jhr M. C. T. van Lennep, J. F. Evertslaan, Bussum (1939); Prof. Dr D. Plooy, Euterpestraat 155 (1935); J. C. H. Heldring, Koningslaan 31 (1935); Ds G. J. Koolhaas, Charloissche Kerksingel 36, Rotterdam Z. (1937); Dr O. Norel, Oranje Nassaulaan 54" (1939); Ds F. Dykema, Van Breestraat 157 (1939);

*) Indien geen plaatsnaam vermeld, zoo is Amsterdam bedoeld. **) De heer van Wijk vroeg tegen 1 April 1935 eervol ontslag.