Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds P. Groote, Hilversum (Vereeniging tot bevordering der belangen van het Rijnsche Zendingsgenootschap). (Egypte-zending). Ds H. Janssen, 's Gravenhage (Zendings-deputaten der Chr. Geref. Kerk). C. R. Kühnen, Utrecht (Salatiga-zending). P. M. Legêne, Zeist (Zending der Evang. Broedergemeente). Jhr M. C. T. van Lennep, Bussum (Comité Seminarie van Depok). Ds G. Mansvelt, Utrecht (Nederl. Vereeniging voor Israël). Dr O. Norel Jzn, Amsterdam (Hemmensche Zendingsstichting). E. René van Ouwenaller, Hilversum (Vereeniging voor Chr. Hollandsch Onderwijs in Indië). Ds D. Pol, Rijsoord (Algem. Zendings-deputaten der Geref. Kerken). Ds H. J. van Rooyen, Heemstede (Chr. Militairen-bond voor Oost- en West-Indië). Ds B. J. C. Rijnders, Hilversum (Utrechtsche Zendingsvereeniging). Ds J. W. van Stuyvenberg, Amsterdam (Doopsgezinde Zending). W. Wagenaar, 's Gravenhage (Christelijk Nationaal Zendingsfeest). Ds C. F. Westermann, Amsterdam (Nederl. Luth. Genootschap voor In- en Uitwendige Zending). (Nederl. Bijbelgenootschap).

f) ZENDINGSSTUDIE-RAAD

Opgericht 29 October 1909 (erkend bij K. B. van 20 Mei 1911, no 52 en laatstelijk van 11 October 1919, no 69)

Bureau secretariaat: „de Nye Wehme", Utrechtsche weg 64, Zeist; Tel. van 9—12.30 en 1.30—5 uur, no 2777; overige tijden no 3555 (Boissevain). Telegram-adres: ZEIST.

Postrekeningen: 9257: Penningmeester van den Zendingsstudie-Raad ) 70763 : Penningmeester van de Conferenties van den Z. S. R. / Zeist 113199: Administratie van het blad „Lunteren" ) 193968 : Huishouding van het Conf.-oord van den Z. S. R. te Lunteren

Bestuur

Eere-voorzitter: L. J. van Wijk, J. M. Molenaarsplein 20, Heemstede, Tel. Haarlem 28310.