Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gemiddeld aantal kerkgangers was 877 en dat van de avondmaalgangers 479. In 1933 werd bijeengebracht: voor de kerk f 528.91, voor andere doeleinden f 28.54, terwijl de klappertuinen f 67.80 opleverden.

Te Poelau Tello is een ziekenhuis met een inlandschen verpleger. Het heeft 18 bedden. In 1933 werden 136 m. en 156 vr. verpleegd met een totaal-aantal verpleegdagen van 3719, en een gemiddeld aantal patiënten van 13 per dag. In de polikliniek werden 10037 patiënten behandeld; gemiddeld 28 per polikliniekdag.

Het door de zendelingen uitgegeven maandblaadje verscheen in 45 exemplaren.

11. DE SALATIGA-ZENDING

Ontstaan in 1855 (zie hierover jaarg. 1904, bijl. O., blz. 111 en „Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de Salatiga-zending"). Sedert 1869 onder leiding van de zendelingen. Alle zendelingen van de S. Z. zijn thans van de „ Waisen- und Missions-anstalten" in Neukirchen afkomstig. De arbeid wordt bestuurd door den Bond van Zendelingen van de Salatiga-zending, opgericht op Java in 1888. Deze Bond wordt gesteund door Comité's te Utrecht en te Neukirchen. Alhoewel onafhankelijk van elkaar, vormen zij tevens de adviseerende lichamen van den Bond; de zelfstandigheid der zendelingen ten opzichte van hun verhouding tegenover deze Comité's mag niet worden geschaad. De uitgaven, met name de salarissen der zendelingen, worden naar gelang der inkomsten geregeld.

Ver. tot onderst, v. d. Zendelingen der Salatiga'Zending op Java

Opgericht 17 December 1889; gevestigd te Utrecht.

(erkend bij K. B. d.d. 13 Maart 1891, No 31, d.d. 23 December 1898, No 4 en laatstelijk d.d. 26 Juli 1922, No 27).

Leden van het Comité der Salatiga-zending:

Eerelid t Jhr K. A. A. von Steiger, Homeruslaan 17, Zeist.

Ds E. B. Couvée, Fred. Hendrikstr. 100, Utrecht, Tel. 12568, Voorzitter. C. R. Kühnen, Janskerkhof 18, Utrecht, Tel. 12621, Postrek. 84653,

(t. n. v. de Salatiga-zending), Secretaris-penningmeester. Mej. H. P. Bijleveld, Emmalaan 2a, De Bilt. Mevr. J. M. Kepper, tijd. Bronovolaan 10, 's Gravenhage. Douair. H. J. M. Barchman Wuytiers, van Hogenhoucklaan 60, 's Hage. Mevr. Bar esse van Boetzelaer-de Joncheere, „de Bremhorst", Bilthoven. Mevr. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren-HoeufFt, Boschlaan 1, Doorn. Mej. I. de Marez Oyens, Rubenslaan 17, Bilthoven. (vervolg op blz. 59)