Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(vervolg van blz. 56) G. L. Baron van Boetzelaer, Huize „de Bremhorst", Bilthoven. Ds A. J. de Beaufort, Fred. Hendriklaan 27, Zeist. F. C. C. Baron van Tuyll van Serooskerken, Kasteel „Zuilen", Zuilen.

Orgaan: „Het Eeuwig Evangelie" (maandelijks). Minstens f 1.50 p. j. ; op uitdukkelijk verzoek gratis. Red.: C. R. Kühnen, Janskerkhof 18, Utrecht. Zendingsvelden: zie blz. 57 en 58. Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

N. B. De Zendingsvereeniging te Neukivchen bij Moers is geheel Duitsch en heeft ook Duitsche bestuurders: Pastor W. Nitsch en F. Schneider, beiden Missions-Inspektor te Neukirchen. Zij leidt de kweekelingen der Salatiga-zending gratis op en zegent hen voor hun dienst in.

12. DE ZENDING DER GEREF. KERKEN IN NEDERLAND ONDER HEIDENEN EN MOHAMMEDANEN *)

Deze Zending gaat uit van plaatselijke Kerken, daarbij al of niet gesteund door hare zus ter-kerken. Het medezeggenschap dezer Kerken is voor eiken kring afzonderlijk geregeld.

Zaken van algemeen belang, zooals opleiding van onderwijzers en helpers bij den dienst des Woords, Zendingsconsulaat, enz. worden behartigd door Deputaten, en geïnstrueerd door de Generale Synode.

De opleiding van de „Missionaire Dienaren des Woords" is dezelfde als die van de andere dienaren; zij hebben echter een examen af te leggen in de bij de „Zendingsorde" aangegeven missionaire vakken.

De correspondentie moet gericht worden aan den Kerkeraad van de „Zendende Kerk"; voor de Deputaten der Generale Synode aan hunne Scribae.

Voor de algemeene zaken betreffende de Zending van de Gereformeerde Kerken onder Heidenen en Mohammedanen zorgt de vergadering van XII Deputaten der Generale Synode voor de Zending: Ds D. Pol, Rijsoord, Voorzitter; Ds A. H. van Minnen, 's Gravenzande, Assessor; Ds W. Breukelaar, Santpoort, Scriba; Ds }. Krüger,Beverwijkerstraatweg, Castricum, Penningmeester ? welke vier samen het Moderamen vormen; Ds M. Meijering, Delfzijl-, Ds G. M. van Rennes, Heeg ; Ds H. Hangelbroek, Wirdum (Fr.); Ds N. Duursema, Nieuw-Amsterdam-, Ds R. Hamming, Nijverdal; Ds F. de Vries, Mijdrecht-, Ds A. C. Heij, Koudekerke (Z.); Ds J. de Vries, Enschotschezijstr. 12, Tilburg.

*) Op 31 Mei 1894 zijn het arbeidsveld en de zendingsarbeid der in 1859 opgerichte Nederlandsche Gereformeerde Zendingsvereeniging door Deputaten overgenomen. Deze Vereeniging bestaat voortaan alleen in dien zin voort, als ter plaatse, waar het financieel beheer aan de Kerkeraden gekomen is, de Vereenigingen „De Kerkelijke Kas" nog voortbestaan, speciaal voor het ontvangen van gelden.