Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Periodieke geschriften: Het Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland (maandblad, f 0.84 per jaar; bij meer dan 3 exemplaren f 0.72; oplaag 80000 ex.). Redactie-adr.: Ds W. Breukelaar, Santpoort. Uitgever N.V. Drukkerij „Vada", Wageningen. — Zendingskalender (f 0.12, oplaag 81.000 ex.). Redactie: Ds D. Pol, Rijsoord (Z.-H.). — De Macedoniër (maandblad, f 5.— per jaar; oplaag 600 ex.). Redactie: Dr H. A. van Andel en Mevr }. C. van Andel— Rutgers, Soerakarta (Java); Dr F. L. Bakker, Jogjakarta (Java), Dr }. H. Bavinck, Jogjakarta; Ds P. J. Lambooy, Pajeti (Soemba); Ds D. Pol, Rijsoord (Z.-H.). Uitgever: N.V. Gebr. Zomer en Keuning's Uitgevers- Mij., Wageningen; Postrek. 43550. — Voorts worden mededeelingen in de plaatselijke kerkelijke bladen der Zendende Kerken gedaan. Het belangrijkste hieruit wordt in het Zendingsblad overgenomen. Quaestoren der Generale Kas: Ds W. Breukelaar, Santpoort, Postrek. 32806, le Quaestor; Dr W. G. Harrenstein, Amsterdam C., 2e Quaestor. Geldmiddelen: Bruto-ontvangsten in Nederland voor heel de Zending der Geref. Kerken over 1933: ± f450.000.—.

DE ZENDENDE KERKEN (12a~12g)

Binnenlandsche organisatie: blz. 59

12a. De Kerk van Amsterdam, gesteund door de Kerken van Noord-Holland. Adres: Keizersgracht 566, Amsterdam C., Tel. 30272. Er is eene Commissie van Advies, die over alle zaken van de Zending den Kerkeraad van advies dient, eer deze een beslisssing daarover neemt. Deze bestaat uit acht gedeputeerden van de Kerk van Amsterdam : Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr.77; Ds D. Sikkel, v. Baerlestr. 79; Ds J. L. Schouten, 2e Const. Huygensstr. 48; Ds H. Mulder, Nassaukade 85; Dr Rijk Kramer, Stadhouderskade 150; L. Vervat, Marnixstr. 287; J. Meinema, 2e Oosterparkstr. 151'; J. van Vleuten ; allen te Amsterdam. En voorts uit twee predikanten van elke classis, nl. van de cl. Amsterdam: Ds J. D. Boerkoel, Z. Jansestr. 55, Watergraafsmeer en Ds B. van der WerfF, Adm. de Ruyterweg 120, Amsterdam West ; van de cl. Haarlem: Ds E. A. Groenewegen, Halfweg en Ds W. Breukelaar, Santpoort; van de cl. Alkmaar: Ds J. H. Donner, Broek op Langendijk en Ds A. Dragt, Noord-Scharwoude ; van de cl. Enkhuizen : Ds D. Hoek, Enkhuizen en Ds H. Steen, Andijk; van de cl. Zaandam : Ds A. Schweitzer, Buikslotermeerdijk 5, Buiksloot (Amsterdam N.) en Ds C. J. Wielenga, Tuinstr. lc, Zaandam. Voorzitter: Ds J. L. Schouten, 2e Const. Huygensstr. 48, Amsterdam W.; Scriba s Ds W. Beukelaar, Santpoort; 2e Scriba: Ds E. A. Groenewegen, Halfweg; Penn r : Ds A. Schweitzer, Buikslotermeerdijk 5, Buiksloot (Amsterdam N.). Voor de geldelijke aangelegenheden benoemde de Kerk van Amsterdam eene commissie van drie leden der Kerk, waaraan door de Commissie van Advies één harer leden is toegevoegd.