Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(vervolg van blz. 61)

en de „Westlandsche Kerkbode". Het meerendeel vindt men in „Het Zendingsblad van de Geref. Kerken in Nederland", zie blz. 60.

Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

12c. De Kerk van Rotterdam, gesteund door de Kerken van Zuid-Holland ten Zuiden. Adres: Kerkelijk Bureau: Ammanstraat 23, Tel. 8887.

Zendingsdeputaten der Kerk van Rotterdam: Dr A. Kuyper Jr, Provenierssingel 27; Ds W. J. J. Velders, Bergweg 174;Ds F. C. Meijster, Bergschelaan 228; Ds N. Buffinga, Bergsingel 127; Ds G. Bouwmeester, Bergsingel 129; C. Buitelaar, Goudsche Singel 181; G. Kooren, Vlietlaan 13 en H. P. Nyman, Zestienhovenstr. 47; allen te Rotterdam.

Zendingsdeputaten der Classes: cl. Barendrecht: Ds B. Wentsel, Ridderkerk en Ds D. Pol, Rijsoord; — cl. Brielle : Ds. W. A. Zwaan, Brielle en Ds A. Ph. S. Schaafsma, Den Bommel ; — cl. Dordrecht: Ds W. W. Meynen, Krispijnscheweg 50, Dordrecht en Ds J. J. Wielenga, Alblasserdam; — cl. Gorinchem : Ds S. O. Los, Giessendam en Ds J. Tholen, Leerdam ; — cl. Rotterdam : Ds S. Oudkerk, Avenue Concordia 107, Rotterdam O. en Ds J. Koelewijn, Berkel; — cl. Schiedam : Ds G. W. Akkerhuis en Ds J. H. Rietberg, beiden te Maassluis.

Id. van de Part. Syn. van Z.~Holland ten Zuiden : de voornoemden. Moderamen van alle Dep. (samen ook Zendingscommissie genoemd): Ds D. Pol, Rijsoord, Voorzitter. Ds W. }. J. Velders, Bergweg 174, Rotterdam N., Scriba, Dr A. Kuyper Jr, Provenierssingel 27, R'dam C., Penn r ; Postrek. 95160; Ds A. Ph. S. Schaafsma, den Bommel; Ds G. Bouwmeester, Bergsingel 129, Rotterdam N.\ Ds W. W. Meynen, Krispijnscheweg 50, Dordrecht; C. Buitelaar, Goudschesingel 181, Rotterdam C. [Accountant der Comm ie is de heer G. Ph. Wielenga, Mauritsweg 3, Rotterdam C.; Postrek. 26067].

Zendingsveld t Poerbolinggo (Banjoemas).

De ambten zijn ingesteld in de Javaansche Kerken te Poerbolinggo, Grendeng, Adiredjo, Poerwokerto, Tjilatjap en Sidaredja. Poerbolinggo heeft een eigen Javaanschen predikant: Ds Soedarmadi (bevestigd 3.9.1929); eveneens Tjilatjap en Adiredjo: Ds A. R. Misaël (bevestigd 20. 10. 1932). Zie voorts de statistieken op blz. 62—71.

Orgaan: „Uit Poerbolinggo" (maandblad), onder redactie van Dr B. J. Esser en Ds J. A. C. Rullmann, en van Ds D. Pol en Ds W. }. J. Velders (namens de Zendingsdeputaten). Abonnementsprijs f 1..— p. jaar, fr. p. p. Administr.-adres: N.V. Drukkerij „de Motor" te Sneek (Postrek. 52336). Voorts: „Het Zendingsblad der Geref. Kerken in Nederland", zie blz. 60.

Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.