Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Postrek. 16647 van W. Zeyl & Zoon's Bank v. Landbouw en Handel).

Het Chr. Holl.-Inl. onderwijs te Gombong en Keboemert gaat uit van een afzonderlijke vereeniging, die verband houdt met Zendende Kerk en Deputaten. Voorz.: Dr C. }. Goslinga, Buitenpost; Secr.: J. Wierda, Emmakade 73, Leeuwarden.

Zendingsveld s Keboemen (Kedoe) en — sinds 24 November 1930 — Wonosobo (overgenomen).

De ambten zijn ingesteld in de Javaansche Kerken te Keboemen, Glonggong, Groedjoegan, Pamrian, Tengahan (Djana), Karanganjar en Wera. De 3 eerstgenoemden hebben gezamenlijk een Inlandschen predikant: Ds Z. Soesena (bevestigd 7.8.1928).

Zie voorts de statistieken op blz. 62—71.

Organen: „Uit Keboemen" (maandblad), onder redactie van Ds K. van Dijk te Wonosobo. Abonn.-prijs: f 1.— p. jaar, fr. p.p. Uitgave: N.V. Drukkerij „de Motor" te Sneek. — „Friesch Kerkblad" (weekblad), onder redactie van Ds H. Veldkamp te Sneek. Abonn.-prijs: £2.75 p. j. Administr.-adres: N.V. Drukkerij „de Motor" te Sneek. Voorts: „Het Zendingsblad van de Geref. Kerken in Nederland", zie blz. 60.

Geldmiddelen: zie het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

12g. De Kerken van Groningen, Drente en Overijssel [Zendende Kerken: Hoogeveen, Appingedam, Groningen en Nijverdal], en sinds 1 927 ook de Oud-gereform. Kerken in Pruisen (Oost-Friesland en het Graafschap Bentheim), samenwerkend in de „Soemba-zending". Adres: Ds A. Brouwer Jzn, Singel 255, Zwartsluis.

Voor legateering gebruike men de volgende formuleering: „Aan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te in dezen vertegenwoordigd door den praeses en den scriba, ten behoeve van de Zending der Gereformeerde Kerken op Soemba".

Deputaten der Part. Synode van Drente: Ds H. A. Dijkstra, Assen en Ds M. Uytenhoudt, Coevorden; — van Groningen : Ds S. Idema, Winsum en Ds R. Middelveld, Hoogkerk; van Overijssel : Ds A. Brouwer Jzn, Zwartsluis en Ds W. L. Milo, Almelo; — voorts Pastor G. Husmann, Bunde (O.-Friesl.), als deputaat v. d. Classis Oost-Friesland en Ds J. E. Goudappel, Emlicheim als deputaat van de Classis Bentheim der Oud-geref. Kerken in Pruisen.

Deputaten der de facto Zendende Kerken 1 ): Ds J, E. Lammertsma, Appingedam; Ds D. van Dijk, Akkerstr. 26, Groningen; Ds J. Meijer, Hoogeveen en Ds R. Hamming, Nijverdal; voorts: Ds J. de Waard, Kampen en de Algemeene quaestor: Jurriën Veldkamp, Dr C. Hofstede de Grootkade 34, Groningen.

Deze veertien deputaten, de laatste vijf met adviseerende stem 2), hebben namens de Kerken de leiding van de zendingsactie op Soemba.

1 ) in zaken, hun eigen terrein betr., hebben zij een beslissende, in andere een adviseerende stem. 2 ) Voor zoover het niet het eigen zendingsterrein aangaat.