Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK v. h. ZENDINGSWERK DER CHR. GEREF. KERK OVER 1933 Paedagogische arbeid

Totaal aantal volksscholen { ^Sdteer'd Totaal aantal leerlingen der volksscholen Totaal aantal gesubsidieerde vervolgscholen Totaal aantal leerlingen der vervolgscholen ƒ a) jongens ( b) meisjes j a) jongens t b) meisjes 24 9 1219 523 1 57 4

15. DE ZENDING DER GEREFORMEERDE KERKEN (H.V.) (onder de Chineezen op Oost-Java)

De Zending dezer Kerken bezit geen rechtspersoonlijkheid; de Kerken individueel wél. Men legateere: „Aan de Gereformeerde Kerk van Amsterdam — Zuid (H.V.), ten behoeve harer Zending".

Deze Kerken, die voorloopig samen nog slechts één Classis vormen, benoemden in haar vergadering van 14 en 15 Juni 1927 te Zandvoort een drietal voorloopige Zendingsdeputaten, de heeren Ds J. C. Aalders, Ds J. J. Buskes Jr en N. J. van der Vloed, die met medewerking van den heer H. A. C. Hildering, destijds theologisch student aan de Vrije Universiteit, als adviseerend lid, na verschillende samensprekingen een uitvoerig zendingsrapport opstelden, waarin zij aan de Kerken in overweging gaven, een eigen zendingswerk te aanvaarden onder de Javaansche bevolking van Soerabaja, in samenwerking met het N. Z. G. Op de Classis-vergadering van 13 December 1927 te Amersfoort werd hiertoe in principe besloten, terwijl tevens definitieve Zendingsdeputaten werden benoemd. Ten einde te komen tot uitvoering der zendingsplannen, werd advies gevraagd aan de Directie der Samenwerkende Zendingscorporaties te Oegstgeest, de Conferentie van Zendelingen op Oost-Java en de Directie der A. M. V. J. te Amsterdam en als gevolg daarvan werd op 1 Juli 1930 de heer Hildering, die door de Classisvergadering van 13 Maart 1928 te Rotterdam als toekomstig zendeling was aangewezen en op 7 Mei 1930 zijn intrede had gedaan, als predikant van Amsterdam-Zuid afgevaardigd voor den zendingsdienst onder de Chineezen op Oost-Java. De heer en mevrouw Hildering—Punt vertrokken 11 Augustus 1930 naar China, waar zij zich voorbereidden voor hun werk.

Zendingsveld : Sinds 1932 arbeiden zij in Soerabaja en in de Oosthoek van Java. Enkele kleine Chineesche gemeenten werden gevormd en samengebracht in een Kerkverband: „de Chineesche Christelijke Kerk op OostJava". Een drietal goeroes-indjil (waaronder pandita Oei Soei Tiong) staan Ds Hildering in het veelomvattend werk bij. Diens adres is: Ketabang Kali 13, Soerabaja. Ds Hildering is lid der Oost-Java-conferentie. Zie voorts de statistiek blz. 82.

(Vervolg op blz. 83^ 6