Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(vervolg van blz. 81)

Zendingsdeputaten: Ds H. C. v. d. Brink, Zon en Maanstr. 2, Hilversum, Voorzitter; Ds J. J. Buskes Jr, Lomanstr. 95, Amsterdam Z., Vice-voorzitter; Dr Mr L. W. D. Schreuder, Koninginneweg 111, A'dam Z„ le Secretaris; Mevrouw G. Hein-v. Rennes, Regentessel. 27, Bussum, 2e Secretaresse ; Ir B. H. Blankenberg, Kennemerlaan 70, IJmuiden, le Penningm.; P. Sytsma, Roekstr. 41b, Leeuwarden, Postrek. 161067, 2e Penn r ; H. A. van den Hoven van Genderen, van Weelstr. 25b, Rotterdam W„ Archivaris.

Periodieken: Op ongeregelde tijden, gewoonlijk 2 of 3 maal per jaar, verschijnen onder redactie van Zendingsdeputaten „Zendingsbrieven", welke aan de leden der Kerken en aan alle bekende begunstigers van het zendingswerk gratis worden toegezonden (Uitgave van de firma Bosch en Keuning te Baarn).

Geldmiddelen. Volgens classis-besluit wordt aan de zendingscommissies, die zich thans in alle Kerken hebben gevormd, niet meer dan f 7000.— per jaar gevraagd ten behoeve van de Zending; dit bedrag werd in de jaren 1930 tot 1934 geïnd en zal vermoedelijk ook voor het jaar 1935 verantwoord kunnen worden. Er is een reserve- en een garantiefonds, dat den Kerken bij onvoorziene uitgaven de mogelijkheid van een tekort zal verkleinen en haar voorts bij uitbreiding van zendingsuitgaven eventueel zal steunen. Zie voorts het desbetreffend overzicht achterin vóór de adreslijst.

16. HET LEGER DES HEILS

Zie rubriek V: „Evangelisatie- en Philantropische Vereenigingen enz."

b) IN HET BUITENLAND GEVESTIGD

1. Het Rijnsche Zendingsgenootschap

Opgericht 1828; gevestigd te Barmen, Missionshaus, Rudolfstr. 137—139. Bestuur: x ) L. Schmid, Kronprinzenstr. 49, Dortmund, Voorzitter; Past. A. Witteborg, Schwartnerstr. 11, Wuppertal-Barmen, Vice-voorzit ter ; Dr W. Brandenburger, Schinkelstr. 11, Essen (Ruhr), Penningmeester; voorts (onder meer) de Direktor, D. J. Warneck, Schoenebeckerstr. 7, Wupperlal-Barmen (Direktorat, Schwesternarbeit, Missionsgebiete) en de Inspektoren s Miss. A. Hoffmann (Heimat); Past. Liz.

1) Achter de namen van Direktoren en Inspektoren staat — kortheidshalve in het Duitsch — hun speciale tak van arbeid vermeld.

(vervolg op blz. 89)