Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. DE PROTESTANTSCHE KERKEN IN NEDERL. INDIË

A. INDISCHE KERK

Bij Gouv. Besluit van 24 Sept. 1921, No 65, is een Commissie van Advies ingesteld, welke onderzoek zou doen naar de wenschelijkheid en de mogelijkheid van een verdere doorvoering van het beginsel van scheiding van Kerk en Staat in Nederl. Indië. In April 1928 is het verslag dezer Commissie in druk verschenen. Voor belanghebbenden is het bij het Bureau van den Z. S. R. ter inzage te verkrijgen.

In afwachting van de in voorbereiding zijnde administratieve scheiding van Kerk en Staat is bij Gouv. Besluit van 17 Sept. 1934, No 5 (Stbl. 1934, No 563) zelfstandigheid verleend aan de Minahasische Protestantsche Kerk op door het Kerkbestuur goed te keuren reglementen. Een overeenkomstig besluit t. a. v. de Molukken is in voorbereiding.

Organisatie in Nederland: Commissie tot de zaken der Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost- en West~Indië (Indische of Haagsche Commissie):

President : Ds W. L. Weiter Jr, Jan van Nassaustr. 16, 's Gravenhage.

Vice-president : Ds J. H. Grottendieck, secr. v. d. Syn. der Evang. Luth. Kerk, Singel 338, Dordrecht.

Secretaris: Dr H. Schokking, Borneostraat 26, 's Gravenhage.

Leden: Ds J. D. de Hoog Wzn, secr. v. h. Prov. Kerkbestuur v. Z.-Holland, Parkweg 171a, Voorburg; Ds D. den Breems, secr. Alg. Syn. der Ned. Herv. Kerk, v. d. Burchlaan 36, 's Gravenhage; J. W. A. C. Bins, Burg. van Weesperkarspel, Stammerdijk B 22 en 1 vacature.

Organisatie in Nederl. Indië: Bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië (het Kerkbestuur) te Batavia :

Bureau: Koningsplein Oost 10, Batavia C. (Tel. Wl. 411).

Voorzitter: Dr N. A. C.Slotemaker de Bruine, v. Heutz-boulevard 17;

Vice-Voorzitter : Dr H. Jansen;

Secretaris: Ds T. J. van Oostrom Soede, Koningsplein Oost 10;

Leden: Dr R. Tumbelaka, Kebon Sirih 86; C. B. van Vooren, Raden Salehlaan 11 ; Mr J. E. van Hoogstraten, allen te Batavia C. ; en E. E. Martens, Kerkstr. 40, Meester Cornelis en 1 vacature.

Adviseerend lid: L. Rehatta.

Op initiatief van voormeld Bestuur over de Protestantsche Kerk in Nederl. Indië en met het doel den arbeid der Protestantsche Kerk in Nederl. Indië op hare zendingsterreinen geldelijk te steunen, werd op 18 Juli 1924 opgericht:

Het Centraal Comité voor de Zending der Indische Kerk

(als rechtspersoon erkend bij Gouv. Besl. d.d. 25 Sept. 1926, no 16, Indisch Staatsblad no 424; gevestigd te Batavia).

Voorzitter: Ds T. J. van Oostrom Soede, Koningsplein Oost 10;

Secretaresse: Mevr. G. Bar esse van Dedem-De Bie, Djocjaweg 57;