Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STATISTIEK VAN DE INLANDSCHE CHRISTENGEMEENTEN DER INDISCHE KERK OP ULTIMO 1932 (vervolg)

GEMEENTEN OF O. _o. « G 3 ra tn c 6 _o. _c V a 0 O B G 4-1 fl «L> Aantal gedoopte Inlanders op ultimo 1932 ■s ^ r* fl .2 .y ^ AFDEELINGEN VAN INLANDSCHE CHRISTENEN 1) -C d O h S O B waarvan W "O £ o £ ~3 "3 CS .2 3 totaal lidcatechi J3 cu 3 G 2 w js "ë maten santen T3 0 JAVA EN MADOERA Depok 1 — 2 3 1847 684 X RES. MANADO *) Airmadidi . . . \ Tondano . . . 1 Langoan . . . I Tomohon 8 ) . . . f Sonder . . . .1 Amoerang . . . [ Ratahan . . .1 Koemelemboeai . . I Manado . . . ! Loewoek . . . j 11 94 409 66 38 46 28 22 27 27 44 55 137 34850 34028 45697 22681 25170 18033 20416 22901 21164 28567 12942 14277 17617 6573 7414 6100 6973 6922 4249 1732 3493 3099 4769 3186 4394 2602 2606 2573 2287 3673 X X X . X X X * X X X X Totaal Res. Manado 11 94 409 490 273507 84799 32682 X GOUVERt DER MOtUKKEN Amboina ■*) . . \ Ternate . . . 1 Saparoea . . .1 Toeal (Kai-eil.) . . 1 Dobo (Aroe-eil.) . . | Larat(Tan.-enBabar-eil.) v Saumlakki (idem) . Tepa (idem) (1931) Piroe (Seran) Amahai (Seran) Bandanaira . Wonreli (Kisar) (1931) . ƒ 9 168 277 46 2 26 42 36 17 26 40 53 44 68 49 10 5 9 12 12 13 5 59 6 33577 1764 31333 10497 5125 10711 10782 11548 20841 9747 9829 23394 16745 638 16088 2726 1129 3336 4108 5446 6209 3150 2893 6672 3390 130 3710 1680 1906 1981 2158 1115 2837 1939 2709 3699 819 24 31 378 Tot. Gouv. der Molukken 9 168 277 449 131 179148 69140 27254 1252 RES. TIMOREN ONDERH. Kalabahi (Alor) . . j Kapan (vroeger Soë) . f Tjamplong . . . > Koepang . . Roti-Sawoe (vr. Baa) ' 5 63 147 37 23 12 32 48 47597 8052 3129 21386 39521 1113 153 82 2243 3504 2443 1818 445 3499 4449 X i x I x 1 X 1 X ; Tot. Res. Timor en Onderh. 5 63 147 152 119685 7095 12654 Totaal Java en Madoera Totaal Res. Manado . Totaal Gouv. d. Molukken Totaal Res. Timor en O. 1 11 9 5 94 168 63 2 409 277 147 3 490 449| 131 152 1847 273507 179148 119685 684 84799 69140 7095 32682 27254 12654 X X 1252 X Algemeen totaal 26 325 835 1225 574187 161718 72590 X In 1932 gedoopte Inland In 1932 aangen. Inl. lidmaten ö> ja" rajj -o NAMEN DER HULPPREDIKERS (Stand van 1 Januari 1935) volwassenen a a -o 1 .S •=• o ^1-H s 1° > J3 9 109 36 13 G. A. W. Geissler (wnd) 106 10 47 31 13 6 19 14 59 341 1477 1436 1962 838 1090 831 861 1031 791 972 778 975 441 323 179 315 308 334 339 190 281 299 321 142 189 159 232 184 121 88 J. Groot R. van Alphen A. A. Vermeulen (m.v.) A. Z. R. Wenas, tev. opl. ; G. Heeringa, schoolopz. S. Tumbelaka H. G. Thiel Wnd: de hulppr. van Langoan B. Moendoeng D. van Mulligen F. W. Lumanow 646 11289 4182 2016 88 19 10 74 50 25 2 4 94 48 334 105 856 65 1088 577 177 382 344 364 519 391 515 491 440 39 692 285 151 83 71 321 390 326 153 270 240 15 174 103 212 156 125 97 137 128 28 48 C. W. Döpp 4 ), A. A. v. Dalen 8 ), W. Th.Tutuarima 6 ), J. v. Vessem 7 ) A. A. van Dalen te Amboina E. Zöllner L. Geerdink vacant; Wnd : de Pred.-voorz. te Amboina N. Bergstra (m.v.); M. H. de Rooy (wnd) M. H. de Rooy (standpl. Larat) vacant; P. N. Vellekoop (wnd) H. Thiede D. F. Bunte 8 ) P. N. Vellekoop 853 5769 3221 1463 3441 703 34 749 423 3669 987 22 1368 1653 387 45 13 168 136 206 14 8 71 95 A. Boeken Kruger P. Middelkoop E. Durkstra N. E. Breeman F. L. O. Hasselhoff 5350 7681 749 394 9 646 853 5350 109 11289 5769 7681 36 4182 3221 749 13 2016 1463 394 1) Hieronder zijn begrepen de gevestigde Christengemeenten, aangesloten bij de Indische Prot. Kerk. dus uitgezonderd de Zendingsgemeenten. 2) Onder Inlandsche Christengemeenten worden verstaan, die. waar voorgangers zijn. als ook die, welke rechtstreeks onder den predikant staan, zooals die te Manado, Amboina en Koepang. — 3) Hier is een „Stovil" (school tot opleiding van Inlandsche Leeraars). — 4) Hulppr. voor het ressort Amboina. 5) Waarn. pred. voor de Hollandsch sprekende gemeente. 6) Hulppr.-opleider. — 7) Ter beschikking van den pred.voorzitter. — 8) Hulppredikers-standplaats opgeheven en verlegd naar Fak-Fak (West-Nieuw Guinee); Hulppr.: B. van der Wallen. 6858 24848 8188 3886

*) In het ziekenhuis „Bethesda" te Tondano is Dr Rotti, een Minahaser, geneesheer-directeur. Hij maakt een begin rnet c organisatie van geheel den Protestantsch-christelijken medischen arbeid in de Minahasa, die thans gebeurt in de ziekenhui^ te Amoerang, Sonder te Tondano en de poliklinieken te Airmadidi, Amoerang. Kawangkoang, Motoling. Roemoong -Lans°'

Sonder, Tomohon en Tondano. Dr Rotti zal daarin worden ter zijde gestaan door een medische commissie, van welke het Merendeel der leden uit Minahasers bestaat.