Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EUROP. CHRISTENGEMEENTEN v.d. INDISCHE KERK (uit. 1932) >)

GEMEENTEN Aantal Prot. Europ. 2 ) PREDIKANTEN (Stand van 1 Januari 1935) Java en Madoera Batavia (5 pred.) . . . Meester Cornelis c.a. . . Buitenzorg c.a Cheribon c.a. . . . . . Soekaboemi c.a. (1931). . Bandoeng c.a. (2 pred.) (1931) Tegal c.a Semarang c.a. (3 pred.) Salatiga c.a Pati c.a Poerwokerto c.a. ®) . . . Magelang c.a Jogjakarta c.a Soerakarta c.a. (1931) . . Madioen c.a Modjokerto c.a Soerabaja c.a. (3 pred.) Kediri c.a Probolinggo c.a Malang c.a Bondowoso c.a. 5 ) . . . . Totaal voor Java en Madoera Buitengewesten Palembang c.a. . • . Medan c.a Pematang-siantar c.a. Padang c.a Fort de Koek c.a. . . Koetaradja c.a Pontianak c.a Bandjermasin c.a. . . . Manadoc.a. (2pred.) (1931) 4 Makassar c.a. (1931) Amboina c.a. (2 pred.) . Koepang c.a. (1931) 17127 4270 1919 2605 2074 13751 2604 3)8000 341 445 1616 1598 2529 2007 1275 3 ) 1500 15420 1198 1224 5430 3)2200 89133 Totaal voor de Buitengewesten Totaal voor Java en Madoera Totaal-generaal voor de Europ. Chr. gemeenten der Prot. Kerk in Ned. Indië 1300 3905 ) 1200 ) 2000 620 1686 863 1886 234 2878 3987 3) 458 4)21631 89133 4)110764 Ds P. J. de Bruyn, Dr H. Jansen, Ds J. M. Lindeyer, Ds T. J. v. Oostrom Soede, 1 vacature Ds B. M. van Tongerloo Ds Tj. J. Wielenga vacant sinds Nov. 1933 Ds J. N. Bieger Dr J. E. B. Blasé, Ds ]. Hofker Ds W. Volger Ds C. B. Boere, Ds J. L. Brinkerink, 1 vacature vacant sinds April 1933 vacant sinds 1927 vacant sinds 1933 Ds H. Sterringa vacant sinds Mei 1934 Ds A. Goedhart vacant sinds Aug. 1934 vacant sinds 1928 Ds C. Hamel, Ds N. Kostelijk, Ds E. F. Wildervank Ds K. F. Creutzberg vacant sinds Dec. 1932 Ds P. A. Tichelaar Ds }. Beers Ds O. D. Bleeker vacant sinds Oct. 1934 Ds A. W. Brink vacant sinds Dec. 1933 Ds J. A. R. Teriet Ds K. G. Eckenhausen vacant sinds Mei 1933 Ds A. W. de Vries Ds L. Nieuwpoort, Dr E. A. A. de Vreede vacant sinds Oct. 1934; wnd: W. Akkerman, Hulppr. Ds H. H. v. Herwerden 7 ), Ds ]. E. Stap 8 ) vacant; wnd: P. Middelkoop, Hulppr.

!) Hoewel dit overzicht in een zendingsjaarboek niet direct thuis behoort, hebben we toch gemeend het te moeten opnemen, evenals tot dusver, aangezien zeker ook vele gebruikers van dit boek daarin belang zullen stellen. — 2 ) Deze cijfers zijn — voor zoover geen ander jaar vermeld staat — ontleend aan het „Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch Indië" over het jaar 1932. — 3 ) Deze cijfers zijn ontleend aan Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek, 1934. — 4 ) Onvolledig. — 5 ) Met de afd. Soemenep der res. Madoera en de res. Bali en Lombok. — 6 ) Pred.-voorz. in de Minahasa te Tomohon. — 7 ) Plaatsverv. Pred.-voorzitter in deMolukken. 8 ) Pred .'Voorzitter in de Molukken. — 9 ) voorheen Poerworedjo.