Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Koningin-Wilhelmina-school". Hoofd der school: Mej. }. M. Lips. (m. v.). — Aantal leerlingen 120, waarvan 56 intern.

Onderwijzend personeel: Mej. }. D. Wielenga, R. Sri Soendari, R. Srijati en R. Soejati (handw.). Hoofd van de huishouding van het internaat: Mej. T. Reinsma.

Nog werd hier op 3 Aug. 1927 een christelijke huishoudschool: de „Juliana van Stolbergschool" geopend (voorloopig ondergebracht in een oude regentswoning). Directrice: vacant.

Onderwijzend personeel: Mej. M. S. van Deth, Mej C. Eggink en R. Miranti.

De cursus duurt 3 jaar en omvat o. m. de verschillende ontwikkelingsvakken en verder onderwijs in het Javaansch (door een Javaansche), gezondheidsleer en kinderverzorging, batikken en het bereiden van Javaansche gerechten (de beide laatste lessen in het Javaansch).

Voorts is er te Jogja een internaat voor studeerende meisjes. Hoofd: vacature. Jonge meisjes, die de lagere school hebben doorloopen en verder wenschen te leeren op mulo- of huishoudschool, kunnen hier een tehuis vinden. Het aantal meisjes bedraagt 3.

Dit internaat is tot nu toe in de Jul. van Stolberg-school ondergebracht.

In 1918 werd te Soerakarta een school geopend met internaat: de „ Koning in-Emma-school". Hoofd der school: Mej. C. Kapteyn. — Aantal leerlingen 270, waarvan 25 intern.

Onderwijzend personeel: 5 Javaansche onderwijzeressen.

Bovendien werd 1 Juli 193Ó te Solo een christelijke vak-en huishoudschool met internaat geopend. Directrice: Mej. T. Andree. De beide laatstgenoemde scholen gaan uit van het Bestuur der Chr. Schoolver. te Solo (secr.: P. de Koomen) en worden gesteund door het hieronder genoemde comité van bijstand.

Het in Nederland gevestigde Comité van bijstand voor christelijke scholen voor meisjes uit den Javaanschen adelstand verzamelt gelden en belast zich met het zoeken van personeel in Nederland.

Eerelid: Mevr. C. M. R. Gravin van Limburg Stirum-van Sminia, Berlijn.

Presidente: Mej. F. J. van Beeck Calkoen, Maliesingel 24, Utrecht (tel. 10494); Vicc-presidente 5 Jkvr. C. Gravin van Limburg Stirum, Eus. Buitens. 69, Arnhem ; Secretaresse: Mevr. M. A. C. Schoch-van Hogendorp, W. Barentzstr. 41, Utrecht (tel. 12519); Penningmeesteresse: Mej. J. H. Kuyper, van Blankenburgstr. 27, 's Gravenhage (Postrek. der Ver. voor Jav. Meisjesscholen: 's Gravenhage, 93172); Mevr. D. I. da Costa-van den Bergh, Joh. Vermeerplein 9, Amsterdam Z.; Mej. M. Heemskerk, Lomanstr. 13b, Amsterdam Z.\ Mevr. A. M. T. de Pesters -Labouchère, Villa „Nuova", Utrechtscheweg 46, Zeist.

Dit comité geeft van tijd tot tijd een verslag uit met verantwoording der ontvangsten; op aanvraag te bekomen bij de secretaresse van het Comité van Bijstand. Het laatste (10e) liep van 1 Jan. 1930 tot 31 Dec. 1932.

Giften en contributies uit Nederland over 1932: resp. f158.— en f 1596.-.