Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereeniging voor Chr. Hollandsch Onderwijs ten behoeve van de Inlandsche bevolking in Nederlandsch Indië

Gevestigd te Amsterdam.

Bestuur : E. René van Ouwenaller, Spiegellaan, Hilversum, Voorzitter; Ds W. Breukelaar, Santpoort, Vice-voorzitter ; L. J. van Wijk, J. M. Molenaarsplein 20, Heemstede, Secretaris ; Dr H. C. Rutgers, Hoogkanje 1, Zeist, Penningmeester.

Verdere leden: Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr. 77; Dr G. Royer, Euterpestr. 177; Dr C. P. Gunning, Valeriusplein 13, allen te Amsterdam; Jhr H. L. Quarles van Ufford, Nassaulaan 14, Baarn; Dr C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt; D. Crommelin, Spiegelenburghlaan 8, Aerdenhout bij Haarlem; Ds W. F. C. van Helsdingen, Hendrik Ido Ambacht ; Mr J. P. Graaf van Limburg Stirum, Rauchstr. 10, Berlin W. 10.

De vereeniging heeft indertijd ingesteld een Jeugdcommissie voor Oost en West, bestaande uit de heeren Van Wijk (wnd Voorzitter), Crommelin (Secretaris), Rutgers (Penn r ; Postrek.: „Indisch Jeugdwerk", no 126792), Harrenstein, van Limburg Stirum en Royer, bovengenoemd, alsmede Dr P. Humburg, Bureau D. C. S. V., Flensburgerstr. 9, Berlin N. IV. 87. Deze commissie heeft reeds medegewerkt tot de uitzending van Dr E. Verwiebe voor het jeugdwerk in de Bataklanden (adres: Taroetoeng, Sumatra).

Ontvangsten over 1933: f 1800.—.

Comité tot steun van chr. onderwijs in Djokjakarta en Soerakarta

Opgericht 20 November 1916; gevestigd te Amsterdam.

Doel: de bevordering van christelijk onderwijs in Nederlandsch Oost-Indië, inzonderheid in Jogjakarta en Soerakarta.

Het benoemen en uitzenden van onderwijzers(essen) voor chr. Holl.Inl. scholen is zijn voornaamste tak van werkzaamheid, waarbij het zich ook niet enkel tot Jogjakarta en Soerakarta beperkt, maar ook elders geregeld de behulpzame hand biedt, b.v. voor de scholen in Magelang, Poerworedjo, Medan, enz.

Ongeveer 30 scholen in Indië zijn bij het comité aangesloten, dat reeds tal van onderwijzers(essen) heeft kunnen uitzenden.

Dagelijksch Bestuur s A. W. F. Idenburg, Cremerweg 5, 's Gravenhage, le Voorzitter j Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr.77, AmsterdamC., 2e Voorzitter? Ds W. Breukelaar, Santpoort, le Secretaris; H. W. van Marle, Koninginneweg 6, Amsterdam Z., le Penningmeester; Ds A. Schweitzer, Buikslotermeerdijk 5, Amsterdam N„ 2e Secr.-penn.