Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijke Onderwijzersvereniging in Nederlandsch Indië

Hoofdbestuur ; W. Hogewoning, Parapattan 26, Batavia C., Voorzitter ; P. J. W. van Straalen, Matramanweg 11, Meester Cornelis, Secretaris; C. Prins, Mampangweg 9, Batavia C., Penningmeester.

Vertegenwoordiger in Nederland: J. de Wit, Park Vronesteyn 20, Voorburg.

Commissie van ontvangst bij aankomst te Priok: P. J. W. van Straalen, Matramanweg 11, Meester Cornelis.

Organen: 1° „De Christelijke Onderwijzer" (weekblad), onder red. van A. Algra, W. Hogewoning en J. W. van der Kouwe.

Red.- en adm.- adres: Laan de Bruyn Kops 23, Batavia C. Agent voor Nederland: }. de Wit, Park Vronesteyn 20, Voorburg. Ab.-prijs voor niet-leden: f 12..— per jaar.

2° „Jaarboek" onder redactie van W. Boshuizen en D. Hortensius, beiden te Bandoeng.

De vereeniging heeft een „Paedagogische Bibliotheek", waarvoor men zich wende tot E. Gillebaard, Villapark, Soerakarta.

V. EVANGELISATIE- EN PHILANTHROPISCHE VEREENIGINGEN IN VERBAND MET DE

ZENDING

Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap

Bureau: 146 Queen Victoria Street, London E. C. 4.

Secretarissen: Rev. John R. Temple en Rev. A. H. Wilkinson.

Doel: aanmoediging tot ruime verspreiding van de Heilige Schriften zonder noten of commentaren.

Organen: „The Bible in the World" en „For Every Land".

Het totaal aantal talen, waarin het B. en B. B. G. gedeelten van den Bijbel heeft gedrukt of verspreid, is 678. Het genootschap kan beschouwd worden als een soort zendingscorporatie vanwege zijn Europeesche agenten in zendingslanden, die in vele opzichten als zendelingen aan te merken zijn.

In Nederlandsch Indië is het depot gevestigd te Malang. Agent: Dr C. P. Cohen Stuart, Wilhelminastr. 3, aldaar.

Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift

Keizersgracht 328, Amsterdam C„ Tel. 33176 Postrekening 48814, Gemeente-giro V 947

Bestuur: Ds J. H. F. Remme, Lomanstraat 62, Amsterdam Z., Voorzitter; Mar. J. Heule, Kleverlaan 17, Bloemendaal, Secr.-penningmeester; Ds S. G. de Graaf, Ger. Predikant, Vondelstraat 168,