Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Drcntei Mevrouw G. C. Derksema—Doornbos, Vaart Z.z. 7, Assen; Overijsel : R. Steenstra, Emmastraat 9a, Zwolle ;

Gelderland: Mejuffrouw Mr M. C. Pikaar, „Talitha", Zetten ; Utrecht: Mejuffrouw M. D. van Hoogstraten, Parklaan 6, Zeist; Noord-Holland : vacant;

Zuid-Holland : Mevr. Daubanton—Baljon, Vredehofweg 66, Rotterdam ; Zeeland : G. A. Teunis, Boulevard Bankert 32, Vlissingen; Noord-Brabant en Limburg : Mej. A. J. v. Berkum, Oranjelaan 30, Breda.

Inkomsten: in 1933 kon f 5500.— aan het Z. Z. G. worden overgedragen.

Algemeen correspondent voor Ned. Oost-Indië : J. Bolwijn, Villapark, Soerakarta (M.-Java).

Bovendien zijn er nog verschillende plaatselijke correspondenten, zoowel in Nederland als in Nederl. Oost-Indië.

IV, INSTELLINGEN VAN MAATSCHAPPEL, AARD IN VERBAND MET DE ZENDING

Protestantsche Vereeniging tot verpleging van Lepralijders in de Kolonie Suriname ( „Bethesda" )

Opgericht in 1897; gevestigd te Paramaribo.

Bestuur: Ds M. W. J. van Linschoten, Voorzitter? H. M. Bielke, Onder-voorzitter; A. L. Waaldijk, Secretaris; A. F. C. Curie], Penningmeester ; Dr F. Schuitemaker ; D. Boon; Ds D. A. Hoekstra ; F. E. Buyning en A. G. Putscher, allen te Paramaribo.

Commissie van Toezicht op het financiëel beheer: Mr M. de Niet, Voorzitter; Dr P. Cool en C. S. Erdmann.

De vereeniging onderhoudt een melaatschen-inrichting. De oude inrichting „Bethesda", gelegen aan de Suriname-rivier, alwaar sedert 19 Juli 1899 reeds 357 Surinaamsche leprozen verpleging, behandeling en gedurende de laatste jaren sommigen zelfs genezing mochten ontvangen, werd op 24 October 1933 verlaten, omdat door het water groote stukken van den wal werden weggeslagen, waardoor de inrichting, die zich dicht bij de rivier bevond, werd bedreigd. De tegenwoordige inrichting „Nieuw Bethesda" is 6 K. M. van Paramaribo verwijderd.

Leeraar-directeur: E. M. Weigel, Zendeling-leeraar der Evang. Broedergemeente. — Verpleegsters : M. Martin (hoofdzuster), H. Krüger, A. Hantschel en G. Illgen.

Op ultimo 1933 telde „Nieuw Bethesda" 110 patiënten, waarvan er 48 in het kinderhuis zijn ondergebracht.

Ontvangsten over 1933: f47.721.17; uitgaven (afschrijvingen op gebouwen enz. niet medegerekend): f 45.362.43.