Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Centraal Comité ter behartiging van de belangen in Nederland van de Protestantsche Vereeniging voornoemd

Opgericht in 1902; gevestigd te '5 Gravenhage.

Adres: Oostduinlaan 20, 's Gravenhage; Tel. 112708; Postrek.98469 ten name van „Bethesda, Centraal Comité".

Bestuur : Mevr. de D re Jhr Mr T. A. J. van Asch van Wijck-van Vredenburch, Amersfoortscheweg 16, Huis ter Heide, Eere-voorzitster; G. J. Staal, Neptunusstraat 81, Scheveningen, Voorzitter; Mej. M. D. van Hoogstraten, Parklaan 6, Zeist Onder-voorzitster; M. C. J. Welle, Oostduinlaan 20, 's Gravenhage, Secretaris-penningm.; Mej. E. Arrias, Reinkenstr. 2, 's Gravenhage ; W. D. H. Baron van Asbeck, Vivienstr. 59, 's Gravenhage ; G. van den Bosch, Nieuweweg 12, Amsterdam O. ; Prof. P. C. Flu, Witte Singel 40, Leiden ; Mevr. de Wed. G. H. Formijne-Blom, St Walburgstr. 109, Tiel; W. H. Hasewinkel, le Dorpsstr. 16, Zeist; Jkvr. J. B" e van Heemstra, Pieterbergscheweg 44, Oosterbeek ; Zr J. Lange, Diakonessenhuis, Overtoom 283, Amsterdam W. ; P. M. Legêne, Zusterplein 18, Zeist ; Ds F. }. J. Loeff, Nassau Odijckstr. 26, 's Gravenhage ; Mevr. de Wed. W. A. H. Rietberg-Brants, Parkflat Marlot, 's Gravenhage; Dr A. A. L. Rutgers, Dunklerstr. 73, 's Gravenhage; Mr A. van Traa, Heerengracht 577, Amsterdam C.; Dr E. R. de Vries, Diependaalsche Drilt 26, Hilversum.

Het doel van het Comité is: mede te werken aan de verschaffing van middelen aan de vereeniging te Paramaribo. Er zijn ongeveer 1600 contribuanten. Te Amsterdam is een plaatselijk Comité (J. Tabak, Krugerstr. 24, Amsterdam O., Secretaris).

Ontvangsten over 1933: f 12.754.39; uitgaven (met remises naar en betalingen voor Suriname): f 11.201.27.

Het comité geeft eenmaal 's jaars berichten uit omtrent den arbeid onder de melaatschen, met den titel „Stemmen uit Bethesda". Bovendien tracht het belangstelling voor zijn arbeid te wékken door drie- of viermaal 's jaars mededeelingen te verspreiden betreffende den arbeid in de melaatschen-inrichting „Nieuw Bethesda", onder den titel „Brieven uit Bethesda, Paramaribo'1 Stemmen en Brieven worden kosteloos aan contribuanten toegezonden. De secretaris-penningmeester verschaft exemplaren op aanvraag.

„Saron"

Opgericht in 1911.

Tehuis voor verwaarloosde kinderen, V2 uur buiten Paramaribo. Aantal kinderen: ± 90.

Dit huis is van rechtswege een zelfstandig zedelijk lichaam onder een eigen bestuur; feitelijk echter een onderdeel van de Zending der Evang. Broedergemeente, die ook de financiëele verantwoordelijkheid er voor draagt.

Directeur: D. Boon; voorts 5 Surinaamsche hulpkrachten.