Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Vereeniging t Het Pinkster-zendingsgenootschap

Dit genootschap is opgeheven.

6. Stichting „China-comité"

opgericht in 1924; gevestigd te Amsterdam.

Dit comité stelt zich ten doel gelden te verzamelen voor den arbeid van Zendeling en Mevrouw J. P. Leynse-Groenendijk, in dienst van de Presbyterian Mission te Peiping (N.-China), speciaal voor werkverschaffing aan arme Chineesche vrouwen en mannen, die anders van gebrek zouden omkomen, en voor het evangelisatie-werk. „Voor rekening van Holland'' is een Chineesche Evangeliste aangesteld, die bijzonder Mevr. Leynse door huisbezoek in haar arbeid ter zijde staat.

Bestuur : Dr B. Wielenga, 2e Const. Huygensstr. 46, Amsterdam W. (Tel. 80231), Voorzitter; Mevr. A. C. Diepenhorst-de Gaay Fortman, Koninginneweg 4, Amsterdam Z. (Tel. 29652), le Secretaresse; T. H. de Haan, Fortlaan 22, Bussum (Tel. 5604), 2e Secretaris; Mej. M. Alta, Willemsparkweg 50, Amsterdam Z. (Postrek. 129256), le Penningmeesteresse; Mevr. L. Groenendijk-Meijstere, Vondelstr. 22, Amsterdam W., 2e Penningmeesteresse; voorts: Ds H. Bakker, Joh. Verhulststr. 185; Mevr. O. M. van Marle-Sillem, Koninginneweg 4; Ds P. Neideck en Mevr. M. E. Neideck-van Pernis, beiden Euterpestr. 42; Mej. L. C. Diehl, de Lairessestr. 48 en Mevr. Heidema-van Briel Sasse, Euterpestr. 17, allen le Amsterdam Z.

Sub-comité's te Almelo, Bussum, 's Gravenhage, Rotterdam en Zeist.

Het comité bezit geen orgaan. Geregeld, meestal tweemaal per jaar, worden de berichten van de zendelingen en van hun werk per circulaire doorgegeven, terwijl nu en dan ook berichten in de dagbladen worden geplaatst.

Geldmiddelen: zie de desbetr. staat achterin vóór de adreslijst.

7. Nederlandsch Comité tot steun der Christenen in Rusland (N.E.C.O.R. U.S.)

Comité van samenwerking „Baltische Arbeid" — „Licht in 't Oosten"

opgericht 14 Juli 1934; gevestigd te Amsterdam.

Met het doel verwarring en misverstand te voorkomen en het publiek de keuze van de instelling, waaraan het zijn bijdragen wil schenken, te vergemakkelijken, zijn het „Nederlandsch Comité tot steun aan noodlijdende Russische Christenen (de Baltische Ruslandarbeid)" en het Nederlandsche Comité „Licht in 't Oosten'' gaan samenwerken en hebben een comité van samenwerking opgericht. Dr F. J. Krop te Rotterdam, die het door hem ten bate van de hulpverleening aan de Russische