Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zending van de Gereformeerde Kerken in Nederland onder de Jodeni)

Om de belangen dezer Zending te behartigen werden door de Generale Synode vijf Deputaten benoemd.

Voorzitter: Ds J. Douma, Parkstraat 32, Arnhem; Secretaris? Ds J. D. van der Velden, Voorschoterlaan 29a, Rotterdam; Penningmeester: Ds J. }. Miedema, Praediniussingel 31, Groningen (Postrekening 47365); Ds C. Lindeboom, Prinsengracht 704, Amsterdam C. en Dr }. Hoek, Ieplaan 56, 's Gravenhage.

Deze deputaten hebben van de Synode volmacht om zich in contact te stellen met de Kerken om een eigen Dienaar des Woords, afgezonderd voor de Joden, te beroepen.

Miss. Dienaren des Woords onder de Joden: Ds Jac. van Nes Czn, Oostduinlaan 47, 's Gravenhage (Tel. 774219, Postrek. 69600) en Ds C. Kapteyn Dzn, Haringvlietstr. 59, Amsterdam Z. (Tel. 91141; Postrek. 86698). De kerkeraad der Geref. Kerk van Rotterdam is uitgenoodigd, om in overleg met Deputaten, een derden missionairen Dienaar te beroepen voor de Zending onder de Joden, welke uitnoodiging is aanvaard, (zie voorts de adreslijst achterin).

In verschillende plaatsen, als Amsterdam, 's Gravenhage (waar de vereeniging „Mirjam" arbeidt), Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Apeldoorn, Haarlem en Utrecht, zijn plaatselijke comité's, die van den kerkeraad uitgaan en voor de Zending onder de Joden arbeiden.

Organen: Iedere maand wordt de „Messiasbode" aan ± 30000 Joden toegezonden. Red.: Ds C. Kapteyn Dzn en Ds Jac. van Nes Czn (adressen zie hierboven). Adm.-adres: Zuid-Buitensingel 272, 's Gravenhage; Ab.-prijs: f 0.50 p. j. Het „Zendingsblad van de Geref. Kerken in Nederland voor de Zending onder de Joden" verschijnt om de 2 maanden; Redactieadr.: Ds J. D. van der Velden (adres: zie boven); administratie-adr. Ds Jac. van Nes Czn (adres hierboven). Ab.-prijs: f 0.25 per jaar.

Het budget over het boekjaar 1932/33 bedroeg: f 39035.34.

E, ZENDING ONDER CHINEEZEN EN ANDERE OOSTERLINGEN IN NEDERLAND

Comité voor Christelijk en Sociaal Werk onder de Chineezen

opgericht 13 Januari 1933; gevestigd te Rotterdam.

Doel: ondersteuning van behoeftige Chineezen, gepaard met zeer eenvoudige evangelisatie.

Bestuur: Ds A. R. Rutgers, Voorschoterlaan 61, Voorzitter; P. Storm, Maaskade 103 (Postrek. 209720 t. z. name), Secretaris-penningmeester; Mevr. J. Dekhuyzen-Zeehuisen, Brielschelaan 182; Mevr. N. S. BakkerPott, Beukelsdijk 46b; Rev. J. Irwin Brown, Schoonebergerweg 110a;

1 ) bi) testamentaire beschikking gebruike men dezen officieelen naam.