Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doel: de bevordering van de belangstelling en de liefde voor de Uit- en Inwendige Zending, teneinde de zendingsgedachte en het verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van de Zending in de gemeenten meer te doen doordringen. Zij tracht dit doel te bereiken door het bevorderen van de oprichting van plaatselijke comité's of vereenigingen voor actief Christendom, door het bijeenbrengen van werkers op het terrein der Zending, het opleiden van krachten in dienst van In- en Uitw. Zending, het uitgeven en mede-uitgeven van periodieken, enz. enz.

Bestuurt Ds B. J. C. Rijnders, Ministerpark 6a, Hilversum, Voorzitter voor 1935; G. J. K. Baron van Lynden van Horstwaerde, Praamgracht, Soestdijk, Secretaris; F. A. Baron van Lynden, Biltstr. 188, Utrecht, Penningmeester? Mr A. de Graaf, Zeist; Jhr M. C. T. van Lennep, J. F. Evertslaan 12, Bussum ; Ds Joh. Rauws, Oegstgeest; Dr P. Blaauw, Hemmen, geestelijk en cultureel verzorger; Dr O. Norel, Or. Nassaulaan 5411, Amsterdam Z„ adviseerend lid.

Bureau; Kasteel „Hemmen" te Hemmen (Tel. Zetten 17; Postrek. Hemmen 71020).

Directrice: Mej. C. B. Rijnders; Adjunct-directrice: Mej. E. Oskam.

4. Het Zendingsbureau van de Gereformeerde Kerken

gevestigd te 's Gravenhage, Fahrenheitstraat 709.

Nadat de Synode der Gereformeerde Kerken van 1930 — gehouden te Arnhem — tot de instelling van een Zendingsbureau had besloten, werden door de Generale Zendingsdeputaten de noodige voorbereidingen getroffen, waarna het Zendingsbureau op 1 November 1931 werd geopend.

In tegenstelling met het Zendingsbureau van de Samenwerkende Zendingscorporaties te Oegstgeest, gaat de algemeene leiding van het zendingswerk niet van het Zendingsbureau uit, doch berust dit bij de Kerken zelve en wordt uitgeoefend door middel van de Deputaten der Generale Synode voor de Zending.

In het Zendingsbureau zijn ondergebracht: a) de zendingsbibliotheek, waaruit boeken tegen vergoeding der porto-kosten gratis worden uitgeleend ; — b) het generale zendingsarchief; — c) het zendingstentoonstellings-materiaal; — d) lantaarnplaatjes (voor inlichtingen betreffende de uitleening van de onder c) en d) genoemde zaken wende men zich tot het Zendingsbureau); — e) de verkoop der verschillende zendingsbusjes en f) het couranten-archief. Verder is het Zendingsbureau vooral ingericht met het oog op de propaganda voor de Zending.

Directeur; Dr Th. Ruys Jr, Geref. Predikant te Lisse (tel. 3228).

Beambte: J. J. Verschoor.

Het Zendingsbureau (postrek. 184489) is dagelijks geopend van 9—12 uur (behalve des Zaterdags); des Maandags bovendien ook van 2—4 uur.

Spreekuur v. d. directeur: 's Maandags van 11 —12.30 en van 2—4 uur.