Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. „Hervormingsfonds — Pembaroean"

Nationaal Fonds, gesticht ter gel. v. h. vierde eeuwfeest der Hervorming. Beschermvrouwe: H. M. de Koningin. •

Het fonds heeft ten doel allen christelijken arbeid te steunen, die beoogt de opheffing en ontwikkeling der jeugd en jongelingschap in Nederlandsch Indië, Suriname en Curagao.

Kapitaal: circa f 25.000.—.

Raad van Beheer:

Dr C. W.Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, de Bilt (Tel. Utr . 28070), Voorzitter; L. J. van Wijk, J. M. Molenaarsplein 20, Heemstede, Vice-voorzitter; Dr Th. Ruys Jr, Lisse (Tel. 3228), Secretaris; G. C. F. Schoch, Titiaanstraat 18, Amsterdam Z. (Postrek. 128042), Penningmeester; Kantooradres: Surinaamsche Bank, Heerengr. 577, Amsterdam C. (Tel. 47640).

Raad van Toezicht:

De vier bovengenoemden; en voorts:

D. Crommelin, Spiegelenburghlaan 8, Aerdenhout; Ds G. W. van Deth, Corverlaan 18, Bussum; Ds Joh. Rauws, Oegstgeest enDsA. J. Roozemeyer, H. Jacobszstraat 1, Amsterdam Z.

7. Vereeniging „S. I. M. A. V. I."

(Steun in medische aangelegenheden voor Inheemschen) (erkend bij K. B. d.d. 28 October 1926)

Doel: geneeskundige hulpverschaffing aan en geestelijke opheffing van de Inheemsche bevolking in Ned. Oost- en West-Indië, in den zin, waarin zij tot nu toe door de Prot. Medische Zending in praktijk zijn gebracht.

Over de wijze, waarop dit doel te bereiken is, verleent de Administratrice (adres, zie beneden) gaarne inlichtingen.

Hoofdbestuur ( Dr G. Roijer, Euterpestr. 177, Amsterdam Z.(Te 1. 91808), Voorzitter; Prof. Dr N. Swellengrebel, van Vollenhovenlaan 16a, Aerdenhout bij Haarlem, Vice-voorzitter ; Dr Ch. W. F. Winckel, Dan. Willinkplein 47'", Amsterdam Z. (Tel. 92929), Waarn .'Secretaris-penningm. ; Prof. Dr C- U. Ariëns Kappers, Amsterdam Z.; Dr M. Colenbrander, Heemstede; Dr J. F. H. de Graaf, Overveen; W. Jansse, Rotterdam; Prof. Dr L. Knappert, Koninginnelaan 8, Oegstgeest; Dr Alb. C. Kruyt, 's Gravenhage ; Dr A. de Mol van Otterloo, Hilversum; F. van Peski, 's Gravenhage; Mevr. J. A. C.