Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Roon Swaan—Bar"" van der Feltz, Velp ; Prof. Dr W. A. P. Schüffner, Hilversum; Dr J. van der Spek, „Maasoord", Poortugaal.

Administratrice: Mej. M. D. van Hoogstraten, Parklaan 6, Zeist (Tel. 2632).

Leider voor de Propaganda: A. J. Berman, Fred. Hendriklaan 35, Haarlem (Tel. 16470).

Linnenkast-centrale: Mevr. D. M. Luinenburg-Demmenie, Wijngaardenlaan 24, Voorschoten.

Geldzendingen op de postrek. 128487 van de vereeniging „Simavi" te Zeist of aan de Nederlandsche Handelmaatschappij te Amsterdam en Batavia C.

In verschillende plaatsen in Nederland zijn afdeelingen en correspondenten.

Periodiek: „Medische Nood!", driemaandelijksch orgaan. Admin.adres: Parklaan 6, Zeist. Zij, die met tenminste f2.50 per jaar steunen, ontvangen gratis 4 maal per jaar deze uitgave.

Penningmeester van het groepsbestuur in Nederl. Oost-Indië: D. P. Rempt, procuratie-houder der Nillmij, Batavia C.

8. Vereeniging voor Gemeenschappelijke Zending van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland*) (Samosir-zending)

opgericht 10 November 1926; gevestigd te Amsterdam.

(erkend bij K. B. d. d. 25 April 1927, No 55)

Eere-voorzitter: Ds W. D. Linthout, Apeldoorn.

Dagelijksch Bestuur: Ds P. B. Müller, Grootestr., Nijverdal, Voorzitter ; Ds P. van Vliet, Henrick de Keyserplein 8, Amsterdam Z„ Vice-voorzitter? Jac. van der Bijl, Ruysdaelstr. 93, Amsterdam Z., Secretaris; C. A. van Bergeijk, Avenue Concordia 114, Rotterdam O., Penningmeester (Postrek. 67221); C. M. Bos, Rijksstraatweg E 33\b, Dubbeldam (Z.-H.), Alg. Adjunct.

Zendingsveld: Samosir, eiland in het Tobameer (Sumatra).

Voor de statistieken, zie onder Rijnsche Zending, blz. 86—88.

Zendingsarbeiders: D. Rijkhoek te Nainggolan; J. Bos te Pangoeroeran; Ds J. Karelse te Ambarita en de verpleegsters: Jeannette Rijkhoek en Sara Siderius beiden te Nainggolan.

Orgaan: „Samosirbode". Red.: Jac. van der Bijl, Ruysdaelstraat 93, Amsterdam Z. Verschijnt den 15en van elke maand en wordt aan zendingsvrienden gratis toegezonden.

Geldmiddelen: zie de desbetreffende staat achterin vóór de adreslijst.

*) Deze Ver. is de voortzetting van de in 1919 opgerichte Ver. voor Gemeensch. Zending van de Vrije Chr. Gem. in Nederland en ontstaan t. g. v. een fusie van de verschillende Evang. Gem. in Nederland en de Zendingsvereenigingen, die oorspronkelijk voor de Gemeenschappelijke Zending van de Vrije Chr. Gem. in Nederland werkten.

11