Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Vereeniging „Dr Scheurer's Hospitaal" tot oprichting en instandhouding van een ziekenhuis te Djocja ten dienste van de Medische Zending der Geref. Kerken

opgericht in 1896 (erkend bij K. B. d.d. 11 November 1926, No 33)

Deze vereeniging stelt zich uitsluitend ten doel: 1) gelden te verzamelen voor de instandhouding en uitbreiding van Dr Scheurer's Hospitaal (het „Petronella-hospitaal"), met de daarbij behoorende hulphospitalen, welke zij dan aanstonds ter beschikking stelt van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Amsterdam; 2) te zorgen, dat dit hospitaal en de hulphospitalen steeds voorzien zijn van de noodige kleedingstukken, linnen goederen en dergelijke.

Bestuur : Mevr. C. van Eeghen-van Marle, „Midduin", Aerdenhout, Eere-presidente; Mevr. A. Anema-Gertzen, Florastr. 11, Haarlem, Presidente? Mej. N. P. de Gaay Fortman, Marconistr. 13, 's Gravenhage, Secretaresse; Mej. }. H. Schut, Amsteldijk 84, Amsterdam, Penningmeesteresse (Postrek. 40504); Mevr. E. Breen-Neijens, Bloemgr. 140, Amsterdam C., 2e Penningmeesteresse; Mevr. C. Harrenstein-Fernhout, Sarphatistr. 77, Amsterdam C.; Mej. H. Penaat, Keizersgracht 269, Amsterdam C.; Mej. C. G. Groot, Enkhuizen ; Mevr. W. C. SchenkeveldVerburg, Alkmaar; Mevr. M. C. van Vliet-Kool, Buiksloot; Mej. M. Oldeboom, Wernerlaan 32, Hilversum; Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr. 77, Amsterdam C., Adviseur.

10. Vereeniging „Medische Zending" tot steun van de ziekenhuizen te Poerbolinggo en Poerwokerto

opgericht medio Maart 1909; gevestigd te Rotterdam.

Deze vereeniging stelt zich tot doel: 1) gelden te verzamelen tot steun van de zendingsziekenhuizen te Poerbolinggo en Poerwokerto (res. Banjoemas, M.-Java); 2) den inhoud van de linnenkasten te vullen.

Bestuurt Mevr. D. Bavinck-Schippers, Schiekade 120, Centrum, Presidente; Mevr. C. S. Bouman-Flesch, Provenierssingel 79, Centrum, (Tel. 43401), Secretaresse; Mevr. A. v. d. Nagel-v. d. Heyden, Noordsingel 206, Centrum, Penningmeesteresse (Postrek. 93760); Mevr. E. H. Bouman-Iske, Voorschoterlaan 15, Oost; Mevr. C. F. van den Bergde Jonge, Lischplein 10, Noord, allen te Rotterdam.

Geldmiddelen: ontvangsten over Nov. 1932—Nov. 1933: f 3659.07.

11. Vereeniging „Soemba's Hospitaal"

opgericht in 1925; gevestigd te Groningen (erkend bij Kon. Besl. d.d. 13 Juni 1925, No 40)

Deze vereeniging stelt zich ten doel: a) gelden te verzamelen voor den medischen dienstop het zendingsterrein der Geref. Kerken van Groningen,