Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene Posso-vereeniging in de Afd. Appingedam v. h. N. Z. G.

opgericht in 1913; erkend bij K. B. d.d. 7 Oct. 1919, no 64.

Bestuur: Ds E. Syperda, Tjamsweer, Voorzitter ; Ds H. de Zwart, Wirdum (Gr.), Secretaris; Ds W. }. Reesink, Oosterwijtwerd, Penn r (Postrek. 24929); M. Wiegman, Delfzijl; E. B. Leeman, Stedum ; Jan Wiersema, Oosterwijtwerd.

Orgaan: „Ons Possoblad" (maandblad). Red.: Ds H. de Zwart, Wirdum. Ab.-prijs: f 0.50 fr. p. p.

Werkt voor Kawata (Malili), Midden-Celebes (N. Z. G.), speciaal voor Zendeling }. W. Ritsema te Kawata (Malili).

Ontvangsten van 1 Juni 1933.— 31 Mei 1934: £ 1960.63.

Algemeene Posso-vereeniging in de Afd. Onderdendam v. h. N.Z.G. opgericht in 1912; erkend bij K. B. van 16 Juni 1928, no 32.

Bestuur: Ds J. Hoogenraad, Uithuizen (Tel. 67), Voorzitter; Ds M. van der Voet, Roodeschool (Tel. 15), Secretaris ; Ds J. van Kuiken, Uithuizermeeden, Penningmeester (Postrek. 144866); Ds N. Lofvers, Warffum; R. Venhuizen, Ulrum ; G. Ritsema, Obergum; Mevr. van Oostrom, Ulrum; R. de Jonge, Kantens.

Orgaan en zendingspost, zie boven: Afd. Appingedam. / Ontvangsten over 1934: f 962.68, en een legaat van f 1000.—.

PROVINCIE FRIESLAND

Provinciaal Zendingscomité (in Friesland)

opgericht 27 November 1933

Doel: de zendingszaak te dienen, meer in het bijzonder door allen georganiseerden zendingsarbeid in Friesland, die uitgaat van afdeelingen der verschillende zendingscorporaties, ot van classicale of gemeentelijke commissies, te steunen en voor elkander van beteekenis te doen zijn.

Het comité organiseert ieder jaar een voorjaars- en een najaarszendingsdag en daarenboven een provinciale zendingsvergadering, die meer als werkvergadering bedoeld is.

Bestuur: Ds H. C. J. van Deelen, Oosterend (Tel. 11, Wommels), Voorzitter; G. Wijtsma, Deinum, Secr.-penningmeester ; S. Hoekstra, Huizum; Ds J. F. Th. van der Linde, Heeg; Ds IJ. Stelma, Tzum; D. Burmania, Ferwerd; Ds J. de Vries, Haskerhorne; J. Dokter, Achlum; E. Drijfhout, Wissesdwinger 32, Leeuwarden; Ds F. J. A. de Jagher, Garijp ; J. van der Schaar, Menaldum; Ds J. R. Wolfensberger, Sneek. Organen: de Classicale Zendingsbladen en het Herv.Zondagsblad.