Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loos-Weener, Oudega (W.), Presidente? Mevr. van der Linde-van Leusden, Heeg, Secretaresse ; Mevr. Boersma—-de Jonge, Harich, Penningmeesteresse (Postrek. 226604).

Orgaan: „Poerwakarta", waarin opgenomen het „Bajoe Asih'-blaadje, onder redactie van de Zendingscommissie; verschijnt 4 maal per jaar en wordt gratis verspreid. Red.-adres: Ds B. Bruins, Hemelum.

Werkt voor Poerwakarta, W.-Java (N.Z.V.), speciaal voor Zendeling O. E. van der Brug.

Ontvangsten over 1932/33: f 8683.96; uitgaven: 1 7279.21.

Zendingscommissie voor Harlingen, aangesloten bij de Classic. Zendingsvereeniging binnen de Classis Franeker

opgericht in 1921 .

Bestuur: Ds C. J. Meijer, Noorderhaven 97, Voorzitter ; W. Dokter, Noorderhaven 55, Secretaris ; Mej. J. Overzet, Zuiderstr 10, Penningm e,sc ; allen te Harlingen.

Orgaan: „Cheribon", Zendingsblad van de Classic. Zendingsver. binnen de Classis Franeker. Red.: Ds Y. Stelma te Tzum.

Werkt voor den zendingspost Cheribon, W.-Java (N. Z. V.), spec. voor Zendeling S. van der Linde.

Ontvangsten over 1933: f 259.01; uitgaven: f 165.10.

Zendingsvereeniging binnen de Classis Franeker der Ned. Herv. Kerk

opgericht 11 Mei 1927

Bestuur: Ds Y. Stelma, Tzum, Voorzitter; Ds T. Kloek, Longerhouw, Secretaris; E. J. Robijns, Hoofd Chr. School, Welsrijp, Penn r (Postrek. 141845); Ds A. Lootsma, Midlum; G. van Slageren, Wons; Ds A. A. van Ruler, Cubaard en P. Tietema, Zurich.

Orgaan: „Cheribon"; verschijnt 4 maal per jaar. Red.-adres: Ds Y. Stelma, Tzum.

Werkt voor den zendingspost Cheribon, West-Java (N. Z. V.), speciaal voor Zendeling S. van der Linde.

Ontvangsten over 1 Oct. 1933—30Sept. 1934: f 1993.47, waarvan f 1400.— overgemaakt werden naar „Oegstgeest".

Classicale Zendingscommissie in de Classis Leeuwarden

opgericht in 1928

Bestuur: Ds Th. Kramer, Berlikum, Voorzitter; B. Krol, Deinum, Secretaris ; S. Hoekstra, Verl. Schrans 94, Huizum, Penningmeester (Postrek. 198784); Ds F. J. A. de Jagher, Garijp-, W. Dikland, Menaldum; J. Kuiper, hoek Zaailand, Leeuwarden ; P. van der Zaag, Marrum.