Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIE GELDERLAND

Classicale Zend.-commissie binnen de Classis Arnhem der N.H. Kerk

opgericht 3 Juni 1909

Bestuur: Ds G. C. H. Bos, Beekbergen, Voorzitter ; A. J. Schreuder, Joubertweg 2, Oosterbeek, Secretaris; Mej. A. de Wijs, Brammen, Penn e " e (Postrek. 38234 ten name v. d. Class. Zend.-comm., bovengenoemd); Mej. H. J. Avelingh, Kastanjelaan 13, Velp: Mevr. A. Bolkesteinde Groot, Marialaan 26, Apeldoorn; Ds P. H. Heimens Visser, Stationsstr. 5, Velp (G.); Ds J. M. Muller, Dieren ; Ds J. G. L. Brouwer, Oosterbeek.

Orgaan: „Zendingsbode"; verschijnt 2 tot 4 maal per jaar en wordt gratis verspreid. Redactie-adres: Ds G. C. H. Bos, Beekbergen.

Werkt voor den zendingspost Tentena, Midden-Celebes (N.Z.G.), speciaal voor Zendeling H. J. Wesseldijk.

Ontvangsten over 1933: f 3897.26, waarvan f 3500.— konden worden afgedragen voor den post Tentena en f51.— voor de Samenw. Zendingscorporaties.

Classicale Zendingscommissie in de Classis Nijmegen

opgericht in 1910

Bestuur: Ds J. A. van Selms, Berg en Dalscheweg 108, Nijmegen (Tel. 2711), Voorzitter? Ds R. Meeuwenberg, Driel bij Arnhem (Tel. 7), Vice-voorzitter; Ds J. F. L. A. de Jagher, Slijk-Ewijk, Secretaris; Ds I.H. Israël, Batenburg, Adj.-penningmeester (Postrek. 89800); Penningmeester; Ds H. Kluin, Neerbosch.

Orgaan: „Zondagsbode voor Nijmegen en Omstreken", waarvan om de twee maanden een zendingsnummer verschijnt; dit wordt gratis verspreid onder de leden; Red.: Ds J. A. van Selms, Berg en Dalscheweg 108, Nijmegen.

Werkt voor het ressort Radja Ampat, N.-N. Guinee (U. Z. V.), speciaal voor Zendeling F. C. Kamma te Sorong.

Netto-ontvangsten over boekjaar 1933/34: f 8567.71® (inclus. de rechtstreeks naar „Oegstgeest" overgemaakte bedragen, voor zoover de penn r daarvan kennis kreeg), waarvan f 400.— werden bestemd voor het werk in het ressort Radja Ampat; het overige werd direct overgemaakt naar de betreffende zendingsbureau's.

Classicale Zendingsvereeniging „Zutphen"

(erkend bij K. B. d.d. 29 Juli 1911, no 88)

Bestuur: Ds D. C. Goedhart, Hummelo, Voorzitter; Ds P. M. de Jong, IJsselkade 18, Z utfen, Vice-voorzitter ; Ds C. M. van Endt, Wehl, Secretaris ; Ds J. D, Stegeman, Aalten, Penningmeester ; A. Besselink,