Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Organen: a) „Zendingsblad voor de Classis Rotterdam der Ned. Herv. Kerk" (maandblad). — b) „Ons Jeugd-zendingsblad" (driemaand.). Red.-adr. voor beiden: Ds J. W. Tonsbeek, Oostsingel 27, Schiedam; adm.-adr.: H. R. Lauwaars Jr, Pijnackerplein 44, Rotterdam N.

Werkt voor: 1° Boeli en Weda op Halmahera (U.Z.V.), spec. voor Zendeling K. A. Bot Jr; 2° Kasigoentjoe, Midden-Celebes (N. Z. G.), spec. voor Zendeling H. J. Wesseldijk; 3° Mowewe, Zuidoost-Celebes (N. Z. V.), spec. voor Zendeling H. van der Klift.

Ontvangsten over 1933: f 14.784.46 (inclus. fl29.69saldo 1932), waarvan f 12.000.— konden worden afgedragen voor drie zendingsposten van de N. Z. V„ het N. Z. G. en de U. Z. V.

Zendingscommissie uitgaande van de Vereeniging „Duinoordkerk"

te 's Gravenhage

opgericht 8 Februari 1924

Doel: de verzorging door de Duinoordkerk-gemeente van een zendingspost op Nieuw Guinee ten behoeve van Zendeling P. J. Grondel en Mevrouw A. H. Grondel-Zuidweg.

Bestuur: Ds H. W. Creutzberg, Adr. Goekooplaan 51, Scheveningen, Voorzitter ; Mej. W. E. Pont, Lübeckstr. 6, Secretaresse; W. Wagenaar, Haanplein 18, Penningmeester (Tel. 338582; Postrek. 195100 t.n.v. den Penn. der Zendingscommissie van de Stichting „Duinoordkerk" te 's Gravenhage); M. Dijkerman. Frederik Hendriklaan 200; Mej. Marie Heinen, van Beverningkstr. 164; Mej. M. de Stoppelaar, Adr. Goekooplaan 85; Mevr. A. M. Wins-Wisdom, Stadhouderslaan 18; allen te 's Gravenhage.

Geen eigen orgaan.

Ontvangsten over 1933: f 9116. — .

Classicale Zending in de Classis Leiden der Ned. Herv. Kerk

Bestuur: Ds W. de Lange, Woerden, Voorzitter; Ds }. J. H. Klomp, Voorhout, Secretaris; Ds P. Pras, Katwijk aan Zee, Penn r (Postrek. 77307): Dr ƒ. Riemens, Leiden; Ds Joh. W. Groot Enzerink, Leiden ; Jer. Varkevisser, Katwijk a/Z. ; Ds G. van Dijk, Lis se en J. F. de Heer, Leiden.

Orgaan: „Besoeki-blaadje" (voortzetting van het „Angkola-blaadje"); verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis verspreid. Red.-adres: Ds G. J. G. de Bel, Warmond.

Werkt voor de Oost-Java-zending van het Java-comité, speciaal voor Zendeling O. Dedecker, Djember (O.-Java).

Ontvangsten over Mei-Dec. 1933 (wegens wijziging van het boekjaar): f 2845.02, waarvan £ 2245.— aan het Java-comité werden overgemaakt.