Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orgaan: „Djailolo-blaadje"; verschijnt om de 2 maanden. Red.en adm.-adres: Ds A. Burger, Nieuw en Sint Joosland.

Werkt voor Djailolo, Halmahera (U.Z.V.), speciaal voor Zendeling J. H. M. van Bonzei, aldaar.

Ontvangsten over 1933: f 5203.—, terwijl vele gemeenten de ontvangen gelden rechtstreeks naar „Oegstgeest" opzonden.

Zendingsvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen''

opgericht in 1910

a) Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen.

Bestuur: Ds L. J. Cazemier, Terneuzen, Voorzitter ; Ds E. Raams, Hoek (Z.), Secr.; Ds G. van Dis, Zaamslag, Penn r (Postrek. 11381).

On t va ng s ten over 1933 van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: f 2471.67.

b) West-Zeeuwsch-Vlaanderen.

Deze vereeniging hield 22 September 1930 haar laatste vergadering en is sindsdien niet meer actief werkzaam, maar de zendingsactie wordt thans door elke gemeente afzonderlijk gevoerd.

Orgaan (voor beide afd. samen): „Boeroe" (Leksoela-Wakatin); verschijnt 4 maal per jaar. Red.: Ds E. Raams, Hoek.

De beide afdeelingen werken samen voor Boeroe (U.Z.V.), speciaal voor Zendeling A. Poot te Leksoela.

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Geene.

PROVINCIE LIMBURG

Classicale Zendingscommissie van de Classis Maastricht der

Ned. Herv. Kerk

opgericht 27 Juni 1934

Bestuur: Ds M. N. W. Smit, Chèvremont, Kerkrade, Voorzitter? Ds H. C. Valeton, Bleekerij 62a, Maastricht, Vice-voorzitter ; Ds }. van der Poel, Julianastr. 7, Venlo, Secretaris ? L. E. J. van Kuijk, Insp. Reg. en Domeinen, B. Boermansstr. 60, Roermond, Penningmeester (Postrek. 58280 t. n. v. den Penn. van de Class. Zendingscommissie in de Classis Maastricht der Ned. Herv. Kerk te Roermond); Ds }. E. Drost, Gulpen (L.); Ds F. Postma, Heerlen.

Orgaan: nog geen eigen orgaan; de commissie genoot tot nu toe gastvrijheid in de Limburgsche Kerkbode.

Werkt voor den zendingspost Tjideres, West-fava (N.Z.V.).

Ontvangsten: geene, wijl de actie juist is begonnen.