Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Van Limburg Stirum-school te Arnhem wordt daarvoor een cursus gegeven van tweemaal acht maanden (1 Oct.—31 Mei). Onderwijsvakken: uitgebreide bijbelstudie, kerkgeschiedenis, zendingsstudie, evangelisatiearbeid, moderne talen en wat verder voor den aanstaanden werkkring noodig zal blijken te zijn.

Het ligt in de bedoeling te komen tot oprichting van een bijbelschool met internaat, opleidende tot internationalen christelijken arbeid.

Bestuur: Jkvr. C. Gravin van Limburg Stirum, Eus. Buitensingel 69, Arnhem, Presidente; Mr Dr A. van Deth, Waalsdorperweg 171, 's Gravenhage; Secretaris ; Jkvr. C. van Limburg Stirum Jr, Eus. Buitensingel 69, Arnhem, Penningmeesteresse ; A. W. F. Idenburg, Cremerweg 5, 's Gravenhage, Mej. A. van Apeldoorn, Eus. Buitensingel 42, Arnhem; Dr W. G. Harrenstein, Sarphatistr. 77, Amsterdam C.; Mr S. Baron van Heemstra, Markt 24, Arnhem; Mej. G. Ingwersen, Willemsparkweg 9, Amsterdam Z.; H. W. van Marle, Koninginneweg 6, Amsterdam Z.; Dr W. }. Kolkert, Koninginneweg 9, Hilversum ; Ds C. van der Zaal, Wielewaalplein 5, 's Gravenhage.

Indisch Secretariaat van de N. C. S. V.

De N.C.S.V. heeft als secretaris voor het jeugdwerk in Nederl. Indië naar Java gezonden Dr C. L. van Doorn, die aan het adres: Kebon Sirih 44, Batavia C., altijd bereikt kan worden.

Commissie voor het werk der Wereldfederatie van Christenstudenten in Nederlandsch Indië

Voorzitter: Dr C. P. Cohen Stuart, Wilhelminastr. 3, Malang; Vice-voorzitter : Dr N. A. C. Slotemaker de Bruine, v. Heutzboulevard 17, Batavia C; Secretariaat : vacant; Penningmeester : Ir J. W. C. Baron van Dedem, Djocjaweg 57, Batavia C.; Mr W. H. van Helsdingen, Ondomohenweg 47, Soerabaja; Dr W. J. L. Dake, Zendingsziekenhuis „Immanuël", Bandoeng; Dr H. Kraemer, Villapark 156, Soerakarta; Mr S. C. Graaf van Randwijck, Madoeraweg 34, Batavia C.

Aan deze commissie behoort het huis Kebon Sirih 44, Batavia C., en zij behartigt het jeugdwerk, dat onder leiding van Dr C. L. van Doorn staat.

Organisatie van de Vereenigde Ind.Oud-leden(„V.I.O.")derN.C.S.V.

opgericht in 1919

Bestuur: Dr H. Kraemer, Villapark 156, Soerakarta, Voorzitter; Mej. J. G. Hörchner, Zendingsziekenhuis, Djebres, Soerakarta, Secretaresse; Mr S. C. de Vries, Djangli 51, Semarang, Penningmeester; Dr C. L. van Doorn, Kebon Sirih 44, Batavia C.

Orgaan: „Mededeelingen van de V.I.O. der N.C.S.V.". Gratis voor leden; Ab.-prijs voor Ned.: f 2.50 p. j. Red.- en admin.-adres : Mej. J. G. Hörchner, Djebres, Soerakarta.