Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz. b. In het Buitenland gevestigd: 83—95 Rijnsch Zendingsgenootschap ...... 83—90 Evang. Missionsgesellschaft zu Basel .... 91.—92 Board of Foreign Missions of the Meth. Episcopal Church 93 Advent Zendingsgenootschap in Nederl. Indië . . 93—94 Indische Advent Gemeente ...... 94 Pinksterbeweging in Nederl. Indië 94 Pinkstergemeente in Nederl. Indië ..... 94 Pinkstervreugd in Nederl. Indië ..... 94 Christian and Missionary Alliance ..... 94—95 Chinese Foreign Missionary Union ..... 95 Borneo Faith Mission ....... 95 Evangelische Chineesche Gemeente tot Uitbreiding van Gods Koninkrijk te Batavia 95 III. Protestantsche Kerken in Nederlandsch Oost-Indië 96—109 A. Indische Kerk 96—101 Organisatie in Nederland 96 Organisatie in Nederl. Indië ...... 96 Centraal Comité voor de Zending der Indische Kerk . 96—97 Europ. Christen-gemeenten (statistiek) . . . 97 en 100 Zendings-gemeenten (statistiek) .... 97—99 en 101 B. Gereformeerde Kerken ..... 102—104 Inl. en Chin. Gemeenten van Gereformeerde gezindte . 104 C. Zelfstandige Inheemsche en Chineesche Christelijke Kerken 105—109 Hoeria Kristen Batak Protestant (Bataksche Prot. Kerk) 105 Pasamoean Kristen ing tannah Djawi tengahan Sisih Kidoel (Chr. Kerk in Midden-Java ten Zuiden) . . 105—106 Oost-Javaansche Kerk ...... 106—107 Tiong Hwa Ki Tok Kau Hwee (Chineesche Chr. Kerk op Oost-Java) 107—108 Minahasische Protestantsche Kerk 108 Geredja Kristen di tannah Pasoendan (Inheemsche Kerk van West-Java) . . . . . . . 108—109 Moluksche Protestantsche Kerk . . . . . 109 Algemeene Statistiek 110—119 IV. Onderwijs in verband met de Zending . 120 —127 Centraal Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia (Depok) . . . 120 Genootschap voor Hooger Theologisch Onderwijs in Nederlandsch Indië 120