Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN

Blz. 6. te voegen achter punt 10: Secundus: H. Fortgens, Zeist. 12. r. 25 v. b.: achter den naam van Ds H. A. Wiersinga te voegen: Tel. 3585, 19. r. 6. v. o.: lees: G. Tonkens (hand.), D. Hoffstr. 26b. Rotterdam W.: vac.-adres: Beekstr. 92, Epe. 19. r. 5 v. o.: lees: H. J. de Kievid (theol.), Wasstr. 2, Leiden: vac.-adres: Dillenburgstr. 3, Utrecht. 20. r. 15 v. b.: Amsterdam: lees: S.S.R.(S. U.)\ W. Remme (med.), Lomanstr. 62. 20. r. 23 v. b.: Delft) lees: N. C. S. V.: Y. E. H. Norel (W. 4), P. Heinstr. 44; vac.-adres: Lanckhorstlaan 87, Haarlem. „ 71. r. 12 v. b.: achter noot 5 tusschen te voegen: De voorbereidingen voor de stichting van een school voor maatschappelijk onderwijs (3-jarige cursus) te Lewa zijn in vollen gang. „ 74. te voegen tusschen r. 22 en r. 23 v. b.: Deze Kerk gaat een tweeden miss. Dienaar des Woords beroepen. 96. tusschen r. 13 en r. 14 v. b. te voegen: De Volksraad bracht (Februari 1935) zonder hoofdelijke stemming een gunstig advies uit omtrent een „ontwerp van een Algemeenen Maatregel van Bestuur, houdende voorziening van bepalingen nopens de Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië". „ 97. r. 18 v. b.: Predikanten met verlof: Ds }. H. Denee nam een beroep naar Asten aan; Ds J. de Piee keert eveneens niet naar Indië terug. „ 104. r. 13 v. b.: Tromplaan 8, lees: Marosweg 92. 108. tusschen te voegen na r. 13 v. b.: Chineesche predikanten: Pandita Oei Soei Tiong, Bangil (preekt in het Maleisch); Pandita Sie Sao San, Sambongan 18, Soerabaja (preekt in het Cantonneesch). Chineesche Goeroes-indjil (alleen bevoegd tot preeken): Ong Twan Hok, Djogotroenan, Loemadjang (preekt in het Maleisch): Liem Hong Lian, Sambongan 18, Soerabaja (preekt in het Hokkean). 143. r. 6 v. b.: abusievelijk staat vermeld, dat Ds H. A. C. Snethlage Predikant der Ned. Herv. Gemeente te Paramaribo is Ds Snethlage bedankte voor het op hem uitgebrachte beroep. 154. te voegen achter r. 17 v. b.: Beroepen als derde miss. Dienaar des Woords Ds R. Bakker te St Pancras, die dit beroep aannam. ., 154. te voegen tusschen r. 22 en r. 23 v. b.: Nadat reeds in 1933 te Antwerpen in het Evangelisatie-lokaal, Stanleystr. 15, ook de Zending onder de Joden van wege de Geref. Kerken werd gehuisvest, is in October 1934 ook te Brussel een dergelijke lokaliteit (Rue de 1'lnstruction 28) geopend Leider van het werk, zoowel te Antwerpen als te Brussel, is Ds Jac. van Nes Czn, Oostduinlaan 47, 's Gravenhage. Secretaris der Joden-zendingscommissie te Antwerpen is J. Rooze, Strijdhotlaan 88, terwijl de evangelist, B. ter Haar, Stanleystr. 15 woont. In Brussel is secretaris der Joden-zendingscommissie: H. Visser, Vooruitgangstr. 197, terwijl boven het zendingslokaal de administrateur der Jodenzending, A. Sandee. woont. ., 200. te voegen achter den naam van O. E. Brug: m. v. van Heeckerenstraat 7, Wassenaar. „ 201. te voegen achter den naam van T. van Dijk: Is voornemens zich weldra te Lewahapoe (M.-Soemba) te vestigen. Hier en daar: A. W. F. Idenburg overleed op 28 Februari 1935