Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Cairo, is een oppassend jongmensch en stelt vooral dit jaar veel belangstelling in .geestelijke dingen. Vooral Fibri heeft door Goddelijke leiding na zijn terugkeer tot ons, aan die gunstige verandering van Zabit veel bijgedragen. Van harte hopen en bidden wij, dat hij ook welhaast den beslisten stap zal doen en tot het Christendom overgaan.

Na de ontvluchting van dit drietal, kwamen Fibri en diens broer Toufiek onder veel strengere bewaking; maar ziet, wat de Heer deed. Om velerlei redenen werd bovengenoemde Mohammedaansche inrichting in het begin van dit jaar gesloten; o. a. ook omdat ze, van wege geldverduistejing op groote schaal, geheel verarmd was. Alle pupillen werden naar hunne respectievelijke families gezonden en ook ons tweetal werd onder politie-geleide naar Cairo gebracht en toevertrouwd aan een aanzienlijk Mohammedaan, die Gouverneur der provincie was in het jaar hunner ontvoering, en daarin mede de hand had gehad. Nauwelijks zagen ze echter de kans schoon, of ze keerden tot ons terug en werden natuurlijk door alle weeshuisbewoners hartelijk verwelkomd.

Het zijn degelijke en godsdienstig aangelegde jongens en vooral Fibri toonde in den laatsten tijd veel belangstelling in den Christelijken godsdienst. Toen men dit in het gesticht te Alexandrie ontdekte, werden allerlei lokmiddelen aangewend om hem tevreden te stellen, maar dat bracht hem niet van zijn voornemen af den Bijbel goed te onderzoeken en den weg ter zaligheid te leeren kennen. Trouw las hij zijn Bijbel, dien hij zich door een vriend had laten koopen. Toen de directeur daar evenwel achter kwam, werd de Bijbel hem ontnomen en verbrand. In het geheim woonde hij ook van tijd tot tijd Christelijke bijeenkomsten bij en kwam hij in aanraking met oprechte en goed onderlegde Christenen. Zoodoende kwam hij ook steeds beter met de christelijke waarheden op de hoogte. Maar ook dit kwam men te weten, zoodat hem verboden werd 's-avonds uit te gaan. Het was dus een Godsbestiering voor hem en een heele uitkomst, toen hij weer tot ons kon terugkeeren. Ik heb menig aangenaam gesprek met hem gehad na zijn wederkeer I en ook hebben we veel samen gebeden. Gods Geest werkte steeds dieper in zijn hart in, totdat hij op zekeren dag mij vroeg

te spreken en mij vertelde, dat hij zich een kind des Heeren wist, door Gods genade wedergeboren was, en nu ook niets liever wenschte, dan hoe eerder hoe beter gedoopt te worden, en openlijk van zijn geloof in den Heer Jezus belijdenis af te leggen.

Deze wensch trad voor hem in vervulling, zooals ik U reeds mededeelde, den 12 Augustus 1917. Na afloop van den dienst zeide hij tot zijn broer: „nu ben je toch eigenlijk mijn broer niet meer, want ik ben Christen en jij Mohammedaan:" waarop Toufiek antwoordde: „dat hoop ik toch spoedig te worden," daarmee te kennen gevende, dat hij de begeerte koestert ter bestemder tijd het goede voorbeeld van Fibri te volgen en tot het Christendom over te gaan.

En nu leg ik er de pen bij neer, U Fibri en Toufiek en al onze weezen in den gebede aanbevelende.

P. J. Pennings.

Een twee-snijdend zwaard.

Een Zweedsch zendeling in China deelde de volgende merkwaardige gebeurtenis mede:

„Een mijner buren kocht eenige Evangeliën, die het middel waren om hem Christus te leeren kennen. Hij werd gedoopt en sloot zich aan bij de kerk. Maar hij had een zoon, die de Christenen vervolgde. Deze zoon ontnam hem de boeken door geweld, wierp ze op den grond, vertrapte ze, en vervloekte zijn vAder, omdat hij die gehaatte leer volgde.

Spoedig daarna kon de trotsche zoon het thuis niet langer uithouden; jaren lang zwierf hij van de eene plaats naar de andere, gekweld door een onrustig geweten. Nu, kort geleden, ontving de vader een schrijven van zijn zoon, waaruit bleek dat Gods geest den jongen man had achtervolgd. Hij kon maar niet vergeten wat hij zijn vader had aangedaan en ook zijn vaders God. Hij kocht eenige exemplaren van dezelfde boeken, die hij eens had verworpen, en die werden ook voor hem het middel Christus te leeren kennen Nu smeekte hij zijn vader hem te willen vergeven.''

Bible in the World.

Voor geldzaken, administratie en expeditie van ,,het Penningske" wende men zich tot Br. W. L. JENS, Jansveld 51, Utrecht.

Drukkerij J- van Boekhoven, 1 Utreccht.

Sluiten