Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Memoriam. P. TEN KATE.

Geboren 6 Juli 1880. Overleden 29 November 1918.

Door N. ADRIANI.

Het werk dat onze onlangs overleden mede-arbeider in de Zending op Midden-Celebes heeft verricht, is hierom zoo moeilijk te beoordeelen, omdat de gegevens daartoe niet volledig zijn en misschien nooit volledig zullen worden. Ten Kate was een gesloten persoonlijkheid; hij had een groote begeerte naar zelfstandigheid, maar heeft zich wel wat vroeg begeven tot het aannemen eener zelfstandige houding, die toch alleen kan veroverd worden door een allengs zich verhelderend inzioht, temeer waar het geldt de taak van dengene die leidsman en voorganger moet worden van een volk, dat zelfs in een afgelegen land als MiddenCelebes, nog een afgelegen stam m'oet genoemd worden.

Het Napoesche volk, onder hetwelk Ten Kate van September 1909 tot November 1917, dus ruim 8 jaar, als zendeling van het Nederlandsch Zendelinggenootschap heeft gearbeid, heeft onder de overige Toradja-bevolking van Midden-Celebes lang in een kwaden naam gestaan. Dit volkje, een goede 5000 zielen sterk, dat eene eigen taal spreekt, werd voor zeer moedig gehouden en wist zijn roep te handhaven door listig gebruik te maken van de vrees die het aan de andere Toradja-stammen, vooral aan de Bare'esprekers, kon inboezemen. Altijd waren er reizende troepjes To Napoe in de Posso-streken en altijd lieten deze landloopers zich door de bevolking van voedsel en palmwijn voorzien; wat hun aanstond roofden de To Napoe, wie trachtte hen tot redelijkheid te brengen, dien wisten zij te overbluffen en af te snauwen; alles wat hun niet behaagde wisten zij te maken tot een middel om de lieden, wier land

Sluiten