Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

285

Nederlandsen Olympisch Comilé,

Federatie voor Lichaamsvaardigheid. Officieel Orgaan : De Revue der Sporten.

Jaarlijksche Algem. Vergadering

te houden Zaterdag 3 Nov, 1928, 's avonds 8 uur te Amsterdam, Hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat.

AGENDA.

lo. Opening door den Voorzitter.

2o. Goedkeuring van de notulen van de vorige Algemeene Vergadering.

3o. Jaarverslag van den Secretaris.

4o. Jaarverslag van den Penningmeester, verslag van de Com¬

missie betreffende de finantieele rekening en verantwoording over 1927.

5o. Benoeming van een KasCommissie van drie personen voor de rekening en verantwoording over 1928.

6o. Begrooting over 1929.

7o Toelating van nieuwe leden.

8o. a. Nederlandsche Wielren Unie (reeds voorloopig door het Bestuur toegelaten). " .

b. Nederlandsche Bobsleigh Club Davos (reeds voorloopig door het Bestuur toegelaten).

9o. Verkiezing van twee bestuursleden wegens periodiek aftreden van de heeren: Mr. A. Baron Schimmelpenmnck van der Oye en P. W. Waller.

lOo. Verkiezing van vier leden in het Comité Olympische Spelen

1928 (m gevolge art. » nmamw-

delh'k Reglement) wegens periodiek aftreden van de heeren: A. Th. G. Coblijn,, A. B. van Holkema, G. J. Maris én J. Warner.

llo. Aanwijzing van den houder van den „Van Tuyllbeker" voor de beste sportprestatie in 1927.

C. A. W. HIRSCHMAN. Secretaris—Penningmeester. AMSTERDAM, 67 Nic. Maesstr. OCTOBER 1928.

De afgevaardigden der navolgende leden zullen van een speciale volmacht voorzien moeten zijn. Kon. Ned. Amateur Schermbond, Kon. Ned. Athletiek Unie, Ned. Kraehtsportbond, Nederl. Honkbalbond.

De overige leden zonden een doorloopende volmacht voor hun afgevaardigden.

Olympische Spelen een schoolsport-demonstratie te organiseeren. Tegenover dit denkbeeld stond het N.O.C. sympathiek, getuige o.m. het feit, dat door hem voor dit doel ƒ 500.— beschikbaar werd gesteld.

De Sub-commissie voornoemd meende door de m uitzicht te stellen demonstratie de schoolsport een goeden stoot voorwaarts te kunnen geven, en tevens den buitenlandschen belangstellenden een indruk te kunnen geven van de verrichtingen onzer spes patriae op dit gebied.

Na een reeks van conferenties en een uitvoerige brietwisseling, verdeeld over een tijdvak van drie jaren, kwam de Sub-commissie tot de ervaring, dat een dergelijke demonstratie om redenen van reglementairen en practisciien aard geen doorgang kon vinden. Rijkszorg voor Lichamelijke Opvoeding.

Eenige verandering in den bestaanden toestand viel niet te constateeren, zoodat hier weer de oude klacht op zijn Plaats is, dat van rijkswege dit onderwerp onvoldoende verzorgd wordt.

Gemeentelijke zorg voor Lich. Opvoeding.

Steeds meer worden onze gemeenten zich bewust van het mooie arbeidsterrein, dat voor hen nog braak.ligt. Wij mogen niet nalaten hier te vermelden, hoezeer hij de Olympische Spelen daadwerkelijk bleek dat het Gemeentebestuur van Amsterdam onze beweging een goed nart toedraagt. Hygiëne.

De Inrichting van meerdere bureaux voor medische sportkeuring kreeg in het afgeloopen jaar zijn beslag.

Het houdln van de Olympische Spelen te Amsterdam werd aangegrepen als welkome gelegenheid om een Internationaal Congres in te richten m het belang der Lichamelijke Opvoeding. Waar tal van sportartsen elkaar reeds bij de Olympische Winterspelen te St. Moritz ontmoetten, kunnen dergelijke bijeenkomsten met anders dan van belang voor onzen arbeid zijn, al heeft men met onmiddellijk een overzicht en inzicht van het behaalde resultaat. Ten tijde der Spelen werden door verschillende vooraanstaande medici onderzoekingen gedaan bij de deelnemers, de uitkomsten moeten nog verwerkt worden, zoodat wij daaromtrent niets kunnen vermelden. Jaarboek.

Het aanvankelijk plan om tot de uitgifte van een jaarboek over te gaan moest tot later verschoven worden, vanwege het tijdsgebrek voor de samenstelling. Sport.

Al laten de prestaties onzer vooraanstaande sportlieden ruimte tot verbetering, zoo is op dit gebied toch geen reden tot klagen, vooral indien men in het oog houdt, dat de ontwikkeling der sportbeoefening in de breedte steeds verderen voortgang vindt; ook bij de Olympische Winterspelen te St. Moritz was de indruk over onze sportlui bevredigend.financiën.

Onze financieele toestand, hoewel geen gelegenheid gevend tot grootscheepsche ontplooiing van werkzaamheden, was zeer bevredigend.

-movnnrW volrt een kasoverzicht alsmede een balans

per 31 December 1927.

KASOVERZICHT 1927. Ontvangsten.

Aan Saldo a. p

„ Contributies 1927

„ Achterst, contrib

„ Vrijwillige bijdragen

„ Vijfkamp Off. en Onderoff. ....

„ Olympische Sp. 1928

„ Jaarboek 1927

„ Interestrekening

Uitgaven.

Per Vaardigheidsproeven . . .

„ Drukwerken

„ Administratiekosten . . .

„ Vijfkamp Off. en Onderoff.

„ Olympische Spelen 1928 . .

„ Jaarboek 1927

„ Schooljeugdcommissie. . .

„ Fonds Centr. Inst. L.O. . .

„ Diversen

„ Saldo 31 December 1927. .

ƒ 3.356.23 V-i

1.950.— 120.— 578.30 618.39 55.90 45.75 190.65

ƒ 6.915.22%

ƒ 688.79 „ 167.95

48.65 „ 550.—

67.— „ 1.212.70

31.38 „ 50.— „ 147.33 „ 3.951.42M»

ƒ 6.915.22y2 BALANS PER 31 DECEMBER 1927. Bezittingen.

Kassaldo ƒ 3.951.42%

Reservefonds „ 5.000.—

Debiteuren , 50.—

Schulden. Crediteuren . . Zuiver vermogen

Slotwoord.

ƒ 9.001.42.y2

f 573.15

„ 8.428.27Vz

ƒ 9.001.42%

Spraken wij er hierboven over, dat de Olympische Spelen een winst in nationalen zin hadden opgeleverd, hetzelfde kan worden opgemerkt in sportieven zin.

Hiermede bedoelen wij niet, dat de prestaties onzer sportslieden plotseling verhoogd zullen worden, de geschiedenis geeft geen recht dit te veronderstellen, het is geschied nóch in Engeland na de Spelen van 1908, noch iri Zweden na die van 1912, noch in België en Frankrijk na die van 1920 en 1924. Doch wel mogen wij veronderstellen, dat zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor het populariseeren van de sportgedachte, tot het maken van de lichamelijke oefening als een onontbeerlijke factor in het maatschappelijk leven van dezen tijd.

Wij meenen dat deze verwachting niet anders dan aanleiding kan geven om ons werk met opgewektheid en optimisme voort te zetten.

C. A. W. HIRSCHMAN,

Secretaris-Penningmeester.

Sluiten