Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

287

Garage CASSÉE

LUXE AUTO VERHUUR-INRICHTINQ TELEFOON 22542

Kerkplein 5 - BLOEMENDAAL

Vertegenwoordiger voor Bloomendaal voor de Reo en Wolverine Automobielen

over. De allereerste wedstrijd, dien ik na mijn terugkeer in ons land zag, was Nederland—Uruguay. Dat was een soort wanhoopsstrijd. En de stand 0—2 gaf absoluut de verhouding niet weer. Ik vermoed dan ook, dat de Zuid-Amerikanen uit een zekere beleefdheid tegenover het bezoekende land de score zoo laag hebben gehouden."

„Wat voor goeds kunt U van, ons elftal vertellen?"

„De verdediging (het achtertrio) was uitstekend, maar kon natuurlijk tegen het fenomenale spel der ZuidAmerikanen niet op, temeer daar de middellinie niet voor haar taak berekend was."

„Massy ?"

De voormalige Tavebrello lacht even en zegt dan, dat hij Massy niet als voetballer beschouwd heeft, maar als een athletiekclown, die hoog opspringt en duikelingen maakt.

En de oud-middenvoor-geweldenaar, die tegenover zooveel midhalfs heeft gespeeld en zooveel tegenstand heeft ondervonden op zijn weg, die naar het doel leidde, maakt dan vergelijkingen met een de Korver, een Healy of een Kamperdijk. Dat waren menschen, die het niet van springen en duikelingen moesten hebben, maar die door hun kalmte, hun inzicht, hun overleg wisten wat zij met den bal moesten doen.

„En daarbij kwam een voorhoede, die evenmin iets goeds deed, behalve dan de beide buitenspelers, van wien ik een goeden indruk heb gekregen. Freeze was geen middenvoor, de moeilijkste plaats in het elftal, en Buitenweg was geen binnenspeler, hoewel hij als mid-voor evenmin een ideaal was."

„Maar U weet misschien niet", aldus lieten wij er op volgen, „dat de publieke opinie als 't ware om Buitenweg geschreeuwd heeft." ( ? -Red.)

„Dat is best mogelijk, maar dan had de Techn. Commissie hem als middenvoor in het elftal moeten nemen en op geen enkele andere plaats."

„Hebt U al veel wedstrijden gezien?"

„Neen, alleen Nederland-Uruguay, Argentinië—Uruguay en H.V.V.— Z.F.C."

Reisbureau A.R.E.S.

PLEIN li

's-GRAVENHAGE Tel. 12990 - Tel. 12990

Bespreekt hier Uw Passage, Reisbilletten, Hotels, trips en excursies.

BUREAU DE CHANGE

SPORTSCHOOL P. C. TIMMER

Koningin Emmakade 133 - DEN HAAG - Telef. 33348

Grondig onderricht in BOKSEN, SCHERMEN en PHYSICAL CUL=

TURE onder deskundige leiding. Ook lessen aan dames en kinderen. Hygiënische zaal met douche en kleedkamers. Speciaal ingericht voor Massage. Prospectus gratis op aanvrage. Prima referentiën ter inzage.

w;0 irnnH TT het beste van de twee

Zuid Amerikaansche ploegen?" „Naar mijn meening Uruguay." —□—

Over het tegenwoordige H.V.V. was hij niet erg te spreken. We gingen daarom er maar niet verder op m, zoodat we met de vraag kwamen aanzetten, welke wedstrijd den meesten indruk op hem gemaakt heeft tijdens zijn actieve loopbaan.

„Ja, laat 's kijken". En dan denkt hij geruimen tijd na.

Jhr. mr. Constant W. Feith, zooals hij er thans uit ziet.

„Dat is geweest een wedstrijd tegen België" — vervolgt hij — „toen het einde met 1—1 kwam. Er moest verlengd worden, en toen maakte ik de eerste goal in de verlenging."

En dan vertelt Constant Feith met

G.J. MASSELMAN

Opt. Doet.

Gediplomeerd OPTOMETRIST OPTICIEN

ümstelvcenscheweg 99

een glunder gezicht, hoe hij op 20 M. afstand van het doel een schot loste, dat recht op den doelman afkwam. ^Maar op een kleine 2 M. van dezen 'af, woei de bal plotseling af en Nederland leidde met 2—1, om met een 3—1 overwinning terug te keeren. Janssen, de P.W.-speler, bezette toen de spilplaats in het Nederlandsch elftal. Hierover is in die dagen heel wat te doen geweest. Heel wat pennen, 't meest misschien wel die van Interviewer, zijn in beweging geweest om moord en brand te schreeuwen, over het feit, dat niet de Korver, maar wel Janssen was verkoren.

Janssen dan kwam na dat doelpunt op Feith af om hem een compliment te brengen. En toen H.V.V. een paar weken later den kampioenswedstrijd tegen P.W. speelde, maakte Feith, dank zij den wind, op dezelfde wijze een dergelijke goal.

„En toen schudde Janssen zijn hoofd", vertelde de geïnterviewde, „hij kon maar niet begrijpen, dat ik zulke buitengewone doelpunten kon maken. Ik zelf ook niet", vervolgde hij lachend, „en ik heb ze na dien tijd niet meer kunnen maken ook!"

„Hoeveel doelpunten hebt U in één wedstrijd gemaakt?"

„Tien, tegen Bussum, in een bekerwedstrijd, in 1903. Ik geloof, dat dit officieel is genoteerd, hoewel andere spelers tegen dit aantal bezwaren hebben gemaakt."

Ter toelichting kunnen wij hieraan toevoegen, dat H.V.V. toen met 20—0 won, waarop een paar weken later H.F.C. met 25—0 V.V.V. (de huidige Amsterdamsche cricketvereeniging) verpletterde, welk record nog steeds op haar naam staat.

Behalve als voetballer heeft Constant Feith ook uitgemunt in de cricketsport en dezen zomer, toen hij nog enkele wedstrijden met H.C.C. en met de Flamingo's meespeelde, heeft men in de Ned. cricketwereld kunnen constateeren, dat hij het nog lang niet verleerd is. Maar over Feith's _ cricketbelevenissen, waaromtrent hij ons ook nog een en ander vertelde, méér in het volgend nummer van de Revue.

J. H. BERCMETTER.

Honden-Artikelen

TORENSTRAAT 13 - DEN HAAG -

RUND-, KALFS- en VARKENSSLAGERIJ

„H O U T R U S T"

F. PH. SATONY

Obrechtstraat 628, 's-GRAVENHAGE

TELEFOON 34719

Sluiten