Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET 8 P O

bal enz. Doch ik ga met deze heeren niet conform. Zoolang de spelers er lust in hebben, moet men ze vrij laten en een getraind speler kan een warmte als gisteren heerschte best verdragen.

Maar ter zake. Behalve wedstrijden als die van kleine grootheden uit den N.O.B., waren de drie kindertjes van den N.V.B. in 't veld. Verwisseling trok naar Deventer en moest het daar tegen Davo, met 5—0 afleggen en alhier werd op 't zomerveld van Z.A.C. een wedstrijd gehouden tusschen P.E.C. en Z.A.C. Bij de combinatie ontbraken drie, bij de oude Zwolsche vier van de geregelde elftalspelers. O.a. was Z.A.C.'s eminente doelman absent en z'n plaatsvervanger liet twee balletjes over zijn teenen in 't net loopen. P.E.C. hadt Albrecht weer eens onder de lat staan, die zijn heiligdom kranig verdedigd heeft. Dpch de Z.A.C-voorhoede was den gecombineerden te machtig en zeven maal werd Albrecht gepasseerd- Met 7—2 bewees Z.A.C voor de zooveelste maal de club van Zwolle te zijn.

Toch herhaal ik, wat ik^ voor 14 dagen ook reeds schreef, dat P.E.C geen slecht geheel is en na goede oefening, zal hier succes niet uitblijven. Er wordt te veel gepingeld en het combineeren is zeer matig. Individueel wordt soms goed werk verricht en speciaal Nekkers, de Groot, Liebrecht en Albrecht vertoonden goed spel.

Voor Z.A.C. zie ik de toekomst hoopvol in. Het elftal wordt sterker dan 't vorige seizoen en speciaal de nieuwe linksbuiten Lacher (vorig seizoen O.N) is een goede aanwinst, evenals de nieuwe midden-voor Beinders een productief speler, getuige de 5 goaltjes welke hij gisteren fokte. Om voor Wim de Herder een goed opvolger te vinden, zal niet meevallen. Steenbergen moet ernstig oefenen, om het op die plaats te kunnen bolwerken of hebben we Joop niet noodig Gratama ? Verder blijft de middenlinie gelijk, dus Pieper, Cramer, Blankhart, een flink trio. Over de links binnenplaats bestaat nog eenige onzekerheid, terwijl de gebrs. de Vries wederom den rechtervleugel zullen vormen. De jongste van dit tweetal, Eef, is tegenwoordig in prachtvorm en is volgens mijn besliste meening de beste rechtsbuiten van 't Oosten. Hij is m.i. de aangewezen rechts-buiten voor 't Oostelijk elftal, want noch Witkop, noch Nordbeck of een van de andere bekende Oostelijke vleugelspelers kunnen met hem vergeleken worden.

Misschien speelt Z.A.C. a.s. Zondag tegen een Oostelijke eerste klasser en kunnen we ons dan nog een zuiverder beeld van de sterkte van het team maken. Er zit momenteel een heilig willen bij de meeste Z.A.C'ers voor. In September krijgen we hoogstwaarschijnlijk een voorcompetitie, waardoor Z.A.C. een kans krijgt om het eerste klasseschap te veroveren. En ik twijfel niet, of de Z wolsche wit-blauwen zullen de kans weten te benutten om wederom in die afdeeling terug te komen, waarin ze + zestien jaren geleden ook gespeeld hebben.

NEVOH.

E T B L A D.

9

Uit Den Haag.

De D.V.V.-seriewedstrijden.

Zondag zijn de, 12 Juni begonnen, seriewedstrijden der groen-witten geëindigd. Gedurende 6 Zondagen namen 32 elftallen er aan deel, zeker wel een teeken, dat deze wedstrijden in een goed blaadje staan, maar tevens een overtuigend bewjjs, dat heel wat voetballers ook 's zomers hun spel gaarne beoefenen. Cricket is zeker wel de zomersport bij uitnemendheid, maar hoe velen doen er aan ? Men vergete niet dat cricketen een dure sport is.

Voetballers, die tevens cricket spelen, zullen heusch in de zomermaanden wel het bruine monster laten rusten en zich wijden aan het spel van bat en bal, maar even zeker is het dat er velen zijn, die ook 's zomers verkiezerf te voetballen. En dat deze categorie zeer groot is, bewjjst wel het aantal aan de D.V.V.-wedstrijden deelnemende elftallen. 32 elftallen, 352 spelers dat is voorwaar geen kleinigheid, het geeft volop te denken.

Het weer is den voetballers ter wille geweest, vooral de laatste Zondagen was het lekker frisch, soms zelfs zeer frisch.

Er werd in 3 afdeelingen gespeeld. Voor de extra-afdeeling won D.V.V. vau V.U.C, eene Quick-combinatie van een H.B S. dito, V.O.C. van D.V.V. en tenslotte in den eindstrijd Quick van V.O.C. De laatste wedstrijd was zeer spannenden en de Quick-combinatie die bestond uit 5 spelers uit het 3e, 5 spelers uit het 2e en Groskamp uit het le elftal, heeft zich kranig gehouden. V.O.C. mistte o a. aanvoerder van Prooye. Na VA uur spelens is de stand gelijk (3—3); een kwartier verlenging brengt geen uitkomst. Daar V.O.C. niet meer terug kan komen en er dus niet overgespeeld kan worden, besluit men te spelen, tot het winnende punt gemaakt is. Al heel spoedig is Quick zoo gelukkig.

Quick won daarmee den mooien wisselbeker. De eindstrijd der eerste afdeeling ging tusschen A.D.O. en V.W.C II. Bij het einde is de stand 2—2 en bij loting verkrijgt A D.O. de eerste prijs. De 2de prijs is voor V.W.C. II en de 3de voor de Gr. en Jagers.

De eerste prijs van de 3de afdeeling wint D.V.V. III, door Union met 2—0 te slaan.

Zoo zijn deze gezellige wedstrijden weer achter den rug en <\p vraag dringt zich op : zouden dit de laatste geweest zijn ? Vermoedelijk niet, want D.V.V. is te zeer gesteld op hare wedstrijden en zal er ongetwijfeld wel wat op vinden om ze volgend jaar toch te kunnen houden. En niets lijkt voorwaar gemakkelijker. Immers men heeft alleen maar den naam te veranderen, men spreke maar niet van „serie"-wedstrijden en alles kan bij het oude blijven. Alleen kan men natuurlijk het programma niet vooruit publiceeren.

Ten slotte een paar nieuwtjes. Aan het H.V.V.-veld wordt weer eene verbetering aangebracht. De sloot vóór de tribunes wordt gedempt en tegen de overdekte tribunes aan, worden open ■ dito's gebouwd, plaats biedend aan omstreeks 800 personenWat de spelers betreft, Jan Noorduyn (D.F.C.) en Kuntze (Achilles) zullen komend seizoen voor

Sluiten