Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Officieel Orgaan van den Nederlandschen Cricketbond, Nederlandschen Zwembond,

Nederlandsche Athletjek-Unie en verschillende bonden en clubs.

Alle stukken de Redactie betreffende te zenden aan C. J. GROOTHOFF, Ceintuurbaan 298, Amsterdam. Alleen stukken voor Administratie te zenden aan G. SCHRöDER, p/a Redactie „de Telegraaf'. Adres voor Clubberichten C. J. GROOTHOFF, p/a Redactie „de Telegraaf'.

ABONNEMENT:

Prijs per jaar, franco per post,

f 3 , bij vooruitbetaling. Het

abonnement kan worden aangevangen den eersten van elke maand, echter verbindend voor een geheel jaar.

Afzonderlijk» Dimmers f 0.10.

Verschijnt DONDERDAGS.

Onder redactie van

C. J. GROOTHOFF.

ADVERTENTIËN:

Prrja 1—6 regels (met bewijsnummer) f 1.S>0.

Elke regel meer f 0.20.

Plaatsing 8/2 maal.

18" Jaargang.

AMSTERDAM, 8 September 1910.

N". 36.

Voetbal.

Utrecht sche Theerandjes.

Voor het eerst weer in het pas begonnen seizoen heeft zich een lange sliert menschen voortbewogen over den Amsterdamschen straatweg, in de richting van het fraaie park van Jan Kol, waarachter de mooie velden van onzen oude eerste klasser gelegen zijn. En laat ik er onmiddellijk bijvoegen : die tocht is voor velen niet loonend geweest. Want eerstens was het weer bar guur en onaangenaam en ten tweede stond de sport die geboden werd, allesbehalve hoog. Maar toch zijn de bezoekers eenigszins schadeloos gesteld, al was het alleen maar door den aanblik van de twee velden, die, dank zij de zorgen van enkelen in de vereeniging, er meer dan ooit keurig uitzagen.

Zorgen van enkelen . . .

Zooals bijna in iedere club, komt ook het werk bij „Hercules" in hoofdzaak op enkele bestuursleden neer, wat jammer ie, want er valt zoo véél — eigenlijk véél te vééll — te doen in het richtig beheeren van de huishouding van een groote voetbalclub — terwijl degenen die rooit een hand plegen uit te steken ten bate van de club, in den regel ook nog de meeste praats hebben. Do oude geschiedenis !

Van appreciatie geen sprake; van kritiek des te meer!

Toch is er voor de blauwwitten, ondanks den grooten tegenspoed van de late competitieindeeling, reden om te juichen. In menig opzicht is de club goed vooruitgegaan. Herhaaldelijk heeft Kröner, Hercules' voorzitter, in vergaderingen betoogd, dat de club haar moeilijksten lijd heeft doorgemaakt. Ik geloof, dat die bewering volkomen juist is. De toekomst zal in deze de beslissing geven.

Het matchveld van Hercules heeft een groote verandering ondergaan. Het is één groot grastapijt gewordeD, als een billard zoo glad, maar . . . véél zal er nog aan gedaan moeten worden, wil het egn wat het schijnt. Het veld is nog erg «acht en bevat tal van kale, door

de mollen omgewoelde plekken. Die zachtheid, die mollen, die kale plekken zullen echter allemaal verdwijnen, wanneer er voortgegaan wordt op den ingeslagen weg en ... wacneer er vastgehouden wordt aan het voornemen, om vóór den 9an October, den dag waarop de districls-seriewedstrijden zullen gespeeld worden, niet één competitie-match cp het eerste veld te doen plaats hebben.

Wanneer ik itts te zeggen had, zou ik dezen winter alle wedstrijden zoov el als maar eenigszins doenlijk is, op het o&fenveld laten spelen. De daarop aangebrachte verbeteringen, zoomede de kwaliteit van den bodem, zijn van dien aard, dat — al zal het eenigszins behelpen zijn, — er toch met succes gespeeld kan worden. Het ergste zou het geiüis van de tribune zijn, maar wanneer er voor de cistrictserieweds!rijden toch een dergelijke onmisbare gelegenheid bijgébouwd zou moeten worden, dan zou er eventueel met den bouw op gerekend kunnen worden, om|de tribune, zoodanig in te richten, dat zij geheel geschikt zou zijn voor het volgen der verrichting cp het tweede veld. Natuurlijk zullen zich practische en andere bezwaren voordoen, maar als men de vóórdeelen nagaat als men z'ch in de naaste toekomst een veld denkt, krachtig ineengegroeid, glad als een spiegel, stevig gerold en niet stukgetrapt in het jaargetijde waarin de groei stilstaat en de vorst zijn vernielend werk verricht, dan zal men met mij eens zijn, dat mijn idee de overweging wel waard is.

Dan zal men Utrecht niet meer Minnen passeeren bij het houden van een Internationalen wedstrijd. Want, dan dwingt men de betrokken Commissie tot de erkenning, dat het Herculesveld daarom 'reeds de voorrang zou hebben bij andere gtschikte terreinen, — absolute gelijkwaardigheid wat kwaliteit betreft, natuurlijk voorop gesteld ! — omdat le Utrecht nog nóóit een officie slen Internationalen wedstrijd binnen zijn muren zag spelen; 2e Utrecht als centrumplaats vanuit alle hoeken van het land gemakkelijk te bereiken ie; 3e het Herculesveld in staat is, vele duizenden méér te herbergeD dan eenig ander terrein.

Sluiten