Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SPORTBLAD.

18

net terechtkomen, wat voor de blauwwitte supporters aan het lijntje een aanleiding is om een gloeiende cake-walk te gaan dansen!

Hun vreugde is echter van uiterst korten duur want Dirk van Prooyen zet de tanden op elkaar — ze zullen ons niet hebben — en begint een ren dat zelfs dp. Korver die heden middag aan hot lijntje zat, verlangde mede te doen en het einde hiervan is dat hij listiglijk aan den ongedekt staanden Herman Breuning overgeeft die dan ook niet nalaat de partijen onmiddellijk op gelijken voet te brengen wat wel de mooiste belooning voor het mooi9 werk van ,.onzen Dirk" was.

Nu begint een mooie strijd om de leiding maar telkens zegevieren de verdedigers over de aanvallers. Aan den eenen kant is het Vink die alle aanvallen, zij het dan ook niet altijd even fair, onderbreekt, en aan den andere zijde is Visman, uitstekend bijgestaan door Haentjes, bezig zich de opengevallen plaats van Stom waardig te toon en; hoewel hij echter een uitstekende kracht is, hiervoor schieten echter m.i. zijne krachton tekort zoodat bet dan ook geen verwondering baart dat met gelijken stand de rust aanbreekt.

Weer is Voc, nu bijgestaan door een krachtigen bondgenoot, den wind, sterker doch steeds Worden de ballen naast of over getrapt, en mocht nog eens een schot de goal bereiken dan is nog Noorduijn diar om alle onheilen te voorkomen. In deze periode kwam eerst goed üit wat een goede kracht de halfback Horburger voor zijne vereeniging is, hij vertoonde een verrassende handigheid met den bal en het moet dan ook wel verbazend onprettig voor hem geweest zijn om te zien dat telkens zijne mooiste voorzetten eenvoudig verknoeid werden. Speciaal Verduin had hier een handje van, onder de lat staande zag hij toch nog kans «r over heen te trappen, een volgende keer 'rapt hg voor open doel meters naast. . Als er rog ongeveer een kwartier te spelen !?.> 8aat Achilles voorhoede er van door doch <urris weet nog juist te redden door den bal corner te trappen. „Natuurlijk" zal Jan Noorjmyn hem nemen, prachtig zweeft de bal voor «oei en zijn broer Ber zet den bal precies in «en hoek buiten bereik van den Held. De supporters aan het lijntje zijn dol van vreugde en yerschillende kleedingstukken gaan de lucht in. W'eer wordt afgetrapt en niettegenstaande de olauwwitten met vijf halfs spelen rent van prooyen er door heen en hij heeft werkelijk Pech als Noorduyn zonder dat hij het zelf weet j*en bal met zijn knie uit de goal houdt. Weer £°mt de sympathieke captain terug, weer schiet ^fJ prachtig mooi, doch weer is het Noorduyn ^e met een kolossalen trap zijn doel nog net ^eet schoon te houden.

, De Achillianen werken als paarden, de roodboeken niet minder, doch steeds is er een ^chilles been om alle illusiën den kop in te

•"Ukken en als Dijxhoorn het eindsignaal door ,6 lucht laat weerklinken heeft Achilles na

afdeu striji gewonnen. Iedereen zal het met eeDS z«a dut hier een gelijk t p i meer loon do"?" werkrn voor beide partij.! i was geweest ch V.O.C is nu eenmaal een pechclub en

0eten zij maar flink volhouden, eindelijk zal

hun ideaal verwezentlijkt worden, daar staat hun sympathieke captain borg voor. Echter moet ik hier ook Achilles gelukwenschen, werkelijk de energie die zij aan den dag gelegd hebben kan niet beter beloond worden dan met het eersteklasschap, wat tegelijkertijd dan een aardig cadeautje voor het tien-jarig jubileum zou zijn.

Rest mij nog te vermelden dat bij Achilles Noorduijn en Haentjes, bg V.O.C. van Procije en Hor burger de halfback de sterren waren.

W. S. B.

V.V.A.—V.O.C. II. 1-2. Deze wedstrijd, beslissende wie de eer zou genieten in de demi-finale te mogen uitkomen, was wel een beetje te veel „en bagatelle" behandeld. Hg was vastgesteld om 1 uur, zonder dat hieraan eenige ruchtbaarheid was gegeven. Toen ik, me een weinig verwijtende, dat ik zoo extra-vroeg was, te half twee reeds op het veld aankwam, was het spel al eenigen tijd aan den gang.

Aangezien scheidsrechter Spier, doordien bem buiten schuld van V.V.A. de ligging van het terrein van deze vereeniging niet gemeld was, zich naar den Zeeburgerdgk in plaats van naar den Spaarndammerdijk had begeven, berustte de leiding tot 8 minuten voor het einde in handen van den heer Ostendorf.

De elftallen zagen er als volgt uit: V.V.A. Hubeck

Bruggeman Koopmans v- Willigenburg Seemann Meyboom üriot Zwart Stallmann Jibben Schröder. Stenger Kup v. Heet H-Breuning C. Breuning v. Prooye den Held Weeldenburg Bronger van 't Hoff V.O.C. Clement.

V.O.C.'s voorhoede vorastte me door haar goede spel, zoodat ik reeds dadelijk den indruk kreeg: de horizontale roodzwarten zullen winnen.

De felle wind speelde hun aanvankelijk echter parten met het schieten. Een onverwacht schot van V.O.C.'s rechtervleugel brengt den bal in het hoekje van V.V.A.'s doel. 0—1.

V.V.A.'s middenlinie en ook Koopmans werken uitstekend. Zij stellen meermalen hun voorhoede in de gelegenheid, het V.O.C.-doel to bestoken, doch de voorhoode treuzelt verschillende malen; wil den den bal mooi leggen, voor ze schiet, doch V.O.C.'s achterhoede en v.n.1. Van 't Hoff laat daartoe geen tijd. V.O.C.'s doelverdediger krijgt wel eenige ballen te stoppen doch meestal zijn ze tam geschoten. Stallmann heeft pech, als hij den bal juist naast kopt.

V.O-C.'s middenlinie geeft de V.V.A. dito in goed spel niets toe. Ook zij voedt goed haar voorhoede, die er een dankbaar gebruik van maakt. Keurige rennetjes der V.O.C.-voorhoede krijgt men te zion, doch de wind is V.V.A.'s bondsgeuoot. Uit een mooien voorzet van Kup o.a. waait de bal over het doel.

Als Jibben V.O.C.'s achterhoede [is gepasseerd, denken de V.V.A. supporters hun schutter te zien scoren, doch hij heeft klaarblijkelijk zijn dag niet en een zacht schot van vrij verren afstand loopt uit. Het scheen me een fout van

Sluiten