is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 62, 1895, no 36, 03-05-1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

185

NIEU

V erschenen :

De Vliegende Polakken, Komische voordracht met

koor. Prijs f 0.50. Tekst afzonderlijk 10 cent. De Kramersmarsch. Komische schets voor solo en

koor. Prijs ƒ 0.50! Tekst afzonderlijk 10 cent.

Woorden van Alf. van meerendonk. Muziek

van G. Schellekens, van wien vroeger verscheen: Deftige Lui. Komisch quartet (met vijven N. B.).

Prijs ƒ 0.50. Tekst afzonderlijk 10 cent.

Tot 15 Mei aangeboden met 50% en de premiën 7/6, 15/12, 30/23, (desverkiezende gesorteerd), na dien tijd 40% korting.

JOH. C. M. VAN MASTRIGT, Uitgever van de Nederl. Mannenkoren.

Arnhem, 1 Mei 1895. [T799]

De leer van tiet Boekhouden

volgens wiskundige grondbeginselen toegelicht. Zonder debet en credit door F. W- B A L A B R É G A.

Leeraar aan de Handelsschool te Scheveningen en aan de Hoogere Burgerschool te Delft. Prijs ƒ 1.25 part. Van bovenstaand boekje is de 2de vermeerde en geheel omgewerkte druk verschenen bij de uitgevers DE MUTNCK & Co., te Arnhem, en verkrijgbaar gesteld bij alle solide boekhandelaren.

Commissie-exemplaren staan gaarne op aanvrage ten dienste. [1800]

GROOT SUCCES!

cadetten-bef1leermarsch.

Gecomponeerd voor het Korps Cadetten der Cadettenschool te Alkmaar, door J. H. VAN DER HEGGE ZIJNEN,

ie Luit.-Adjudant. Voor piano. Prijs 40 cent part. Aanbieding: 20 cent netto, premie 4/3V2» 7/6, 15/I2Op aanvraag matig in commissie te bekomen. Alkmaar, 26 April 1895. M. L. C. POOL.

[1801]

Gr. Ar SBACH & CO., Muziekhandel, Rotterdam, exploiteeren, van heden af, voor Holland de volgende muziekwerken:

TJAKRANEGARA-MARSCH. Opgedragen aan Luit. Scheuer door Dr. Portengen.

Prijs / 0.40, netto ƒ 0.27. O DIE MANNEN. DILETTANTEN-OPERETTE in één bedrijf van Van SüCHTELEN.

Prijs ƒ 1.50, netto ƒ I.—. Tekstboek ƒ 0.50, netto ƒ 0.34. HET VERLOREN BALBOEKJE. OPERETTE VOOR DILETTANTEN in één bedrijf van Van Suchtelen.

Prijs ƒ 1.50, netto ƒ 1.—. Tekstboek ƒ0.50, netto ƒ 0.34. f1802]

H. G. KOSTER C.Jzn., Leliegracht, te Amsterdam, bericht bij dezen aan den Boekhandel, dat voortaan de Feestliederen uit het modelboek, op gewoon 8° formaat papier, de 100 stuks 30 cent netto, inplaats van vroeger 50 cents netto^ kosten.

. Minder dan 20 stuks van éen soort a. 6 cents wordt niet geleverd.

Bij 1000 stuks gesorteerd in eens genomen is de prijs ƒ 2.40.

De dubbel 8° feestliederen en alle overige soorten uit het modelboek blijven den vastgestelden prijs behouden.

Modelboeken worden tijdelijk ter inzage gegeven.

De particuliere prijs der gewone 8° feestliederen wordt van af heden op ya cent per stuk gesteld.

[1803]

schooluitgaven.

Wij verzoeken dringend aan H. H. Uitgevers van boeken voor Lager , Middelbaar- en Hooger onderwijs ons steeds van alle nieuwe uitgaven 1 pres. exempl. te zenden, voor de inrichtingen van onderwijs in Zuid-Afrika. [1804]

Amsterdam. jACQUES DUSSEAU & Co.

Prospectus, Inteekenl., Strooibilletten.

Wij waren in de gelegenheid eene connectie aan te knoopen in de Transvaal, die aanvankelijk uitstekend blijkt te werken. Gaarne zien wij werkmateriaal tegemoet voor de meest uiteenloopende takken v. d. Boekhandel; niet aan richting gebonden. Geregelde correspondentie. ['805] Firma W. J. VAN HOOGSTRATEN.

's-Gravenhage.

Dringende terugvraag van W. Cramer, Nieuw leerboek der Hoogduitsche taal. ie deel. 4e druk. De 5e druk is ter perse. Gaarne ontving ik deze per eerste couvert. Na 1 5 Mei kunnen geen ex. meer geruild worden. Purmerend. J. MUUSSES. [1806]

D e ondergeteekende verzoekt, direct na verschijning, toezending van csmmissie ex., in het bijzonder van Romans en Novellen voor leesgezelschappen. Amsterdam. Firma H. VAN DUYL. [1807]

DoRSMAN & ODÉ, te Vlaardingen, vragen opzicht b lekjes in orthodoxsche richting, betrekking hebbende op het Pinksterfeest. Een flink getal zal bij keuze genomen worden.

Toezending per post. [1808]

FONDS-RESTANTEN

van ROMANS en NO VELLEN worden voortdurend gevraagd door LI8°9] Utrecht A. W. BRUNA.

H.H. Leesbibliotheekhouders.

Aangeboden onder het Nr. dezer Advertentie eene hlBLIOTHEEK met ruim 1400 deelen. Afzonderlijke nrs. verkrijgbaar. Catalogus op aanvrage gratis. [1810]

O P RUIMING.

AAT/"*6 zijne winkelknechten of exemplaren van VV fondsartikelen, platen enz. wil opruimen, zende ze naar de auctie van P. beijer, te Groningen .

Betaling spoedig en onkosten matig. [1811]

püWeTerkoopm.

De Makelaar ADRIAAN BOM, zal in de tweede helft van Mei a.s., in het lokaal »D' Koning van Zweedsn», Keizersgracht 149, bij de Leliegracht te Amsterdam, publiek verkoopen de uitgebreide verzameling uitmuntend onderhouden

PHOTOGRAPHIE-ARTIKELEN, obejectieven, camera's en verdere apparaten, natuurkundige instrumenten enz., nagelaten door wijlen de heeren F. A. van West, Betaalmeester der Nation iie schuld, en Mr. E. J. Asser, uivinder van procédé Asser, beiden te Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Makelaar Adriaan Bom, Keizersgracht 149, of tot de Firma Hendrik Groote, Kalverstraat 43.

Catalogi uitsluitend op aanvrage. [1812]

F. KLEEUWENS & ZOON, te Goes, zoeken:

Oude Kronieken van Utrecht en Overijssel, voornamelijk voor de gemeenten Utrecht en Deventer, (van de vroegste tijden tot einde 17e eeuw); alsmede L'excellente chronique de Flandre (Brugge 1725). Aanbiedingen s. v. p. direct per post. [1813]

Gevraagde Boeken.

Deze rubriek 10 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen.

1237 Gram, 's-Gravenhage. Nieuw.

1238 La Sainte Bible. (Ed. D. Martin). Post 8°.

1239 Terwogt, Corrie's Tjisai.

1240 Polenz, Predikant v. Breitendorf.

1241 Paleis v. justitie, 1894.

1242 Bosch, Levensschets v. V. d. Capellen. 1849.

1243 V. d. Honert, Arresten H. Raad. Strafrecht, 1854, II; 1855, II; 1856. Belastingen VI en VII.

1244 Lakerveld & Brocx, Bouwk. Ned.-Indië.

1245 Werken over bouwkunde in Ned.-Indië.

1246 Godet. Commentaar. Ev. v. Joh. (Godgel. bibl.).

1247 Ten Brink, Gesch. N.-nederl. lett. 19e eeuw.

1248 Bijbelsche platen.

1249 Wetbk Napoleon, 1810. (Fr.-holl. tekst).

1250 Busken Huet, Kind zijner eeuw.

1251 Eigen Haard. Versch. jrgn. Geb.

1252 Vondel's Hekeldichten. Amersf. ed.

1253 Jansen, De Taciti dial.

1254 Diephuis, Handbk. Ned. handelsrecht. 3 dln.

1255 Moderne reclame. (Ed. Hansma).

1256 Kempees, Hollowaypillen v. een jong officier.

1257 Werken over scheepsb. v. Witsen, Van Ijk enz..

1258 Oudemans, Handelsplanten.

1259 Ritter, Ethische en posdag. fragmenten.

1260 E. Hijmans-Hertzveld, Gedichten.

1261 Fliegende Blatter. Jrg. 1894. Zind. gel.

1262 Werner-Hahn, Fr.-duitsche oorlog, Liefst geb.

Aangeboden Boeken. Deze rubriek 10 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen.

132 J. C. de Jonge. Gesch. v. h. Nederl.-zeewezen. Oorspr. uitgaaf, m. pltn., portr. en facs.

133 Van Maurik, Werken. 42 ati. Met 40%.

134 Dahn's Werken, Laatste ed. Met 5o°/0.

135 Grimm's Sprookjes en vertell. Geïll. ed. M. 50%,.

D' MOERMAN, te Brielle, vraagt prijs van (5 maanden oud) Elsevier's Maandschr., Tijdspiegel, Nederland en Ueber Land und Meer. [1814]

OtTO HARRASSOWITZ, te Leipzig, vraagt:. Brinkman's Catalogus 1850—82. Bierens de Haan, Tables d'intégrales. 3 dln. mv suppl.

, Théorie des propriétés 1860—62.

De Gids 1893 en 1894. (Zindelijk).

Nieuwe bijdrag. op het gebied der godgeleerdheid. Deel 1—7.

Heynriek v.Veldeken,Sinte Servatius Legende. 1858.

Werken v. h. Haagsche genootschap t. verdediging v. de christel. godsdienst. IVe reeks, dl. 3, seq. Ve reeks, dl. 1 seq. Register 1836—50.

Bijdragen t. de taal- land- en volkenkunde v. Nederl. Indië. Compleet. i-L^L

G evraagd onder het Nr. dezer Advertentie:

Oude jaargangen L'art francais, The Art Journal, The Studio, Zeitschrift f. büdende Kunst, Kunst unserer Zeit. Koetsveld, Gelijkenissen. 2 dln. roy-8°. met grav. [1816]

.A-angeboden met 5o°/Q a contant:

i Ten Brink, Rom. werken, 11 dln. ing. of geb.

1 Winkler Prins, Geïll. encyclop., in afl.

1 Handelskaart v. Nederl. (v. d. Graaf & Co.) opgepl. op linnen met rollen en register.

1 Sue, De wandelende jood, 5 dln., geb.

1 ld., Martij n de vondeling, 5 » »

1 V. Hugo, De ellendigen, 5 » »

1 Kennan, Ballingen in Siberië, in afl.

1 Winkler Prins, Geïll. aardrijksbeschr., in afl.

i Alberdingk Thijm, Vondel's werken. » »

Aanvragen onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. [1817] _

Te koop aangeboden, onder het Nr. dezer Advertentie, voor den meestbiedende: Brinkman's Naamlijst van boeken enz. van 1850—1875, in 2 deelen, in halfleder gebonden met register; Brinkman's Naamlijst van 1846—1887, in 10 deeltjes, in halfleder of halflinnen geb.; De navolgende jaarg. van het Nieuwsbl. v. d. Boekhandel 1861, '62, '63, '64, '65, '66, '67, '68, '79, '80, '81, '82, 83, '84, '85, '86, '87, '88, '89, '90, 'gi, '92. Alle ingenaaid.

[1818J