Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 643 )

genoemden graauwcn , -of blaauwen; welke laatste, echter, overgeil is. Die van de 9 akkers uit het Vledderveen is beter; maar dit veen is bijna vergraven.

Daar de blaauwe vette kleen , uit het Doldersummerveen , die hier en daar tot eene aanmerkelijke diepte zit, met bonkaarde vermengd, weiligt goede bagger- of sponturf zou kunnen opleveren, zoo zal daarvan eene kleine proeve worden genomen, welke gelukkende, rsog eene massa korten turf uit dat veen zou kunnen doen trekken. ■

Intusschen is de Maatschappij in het najaar van 1840 eigenares geworden van een geheel blok veen van 59 akkers, waarvan zij vroeger reeds 16 akkers bezat; welk blok h;iar thans in het gehee] opf1800:— komt te staan , en waarop men , ten ruwste berekend , ten minste 20 jaren lang 250 dagwerk 's jaars zal kunnen graven, dat dus nog geen ƒ1: — voor het dagwerk, of bijna ƒ 250:— 's jaars , zal bedragen.

In den vorigen winter is men begonnen , en thans gaat men voort, eene wijk, uit de Oost-vierdepartervaart , naar dat blok veen , door Kolonisten , te graven , waarover eene brug zal worden gelegd , om daarna den turf, die dit jaar voor het eerst aldaar gegraven wordt, te water te kunnen vervoeren.

Te Ommerschans is 5335 stok, of 389 meer dan het jaar te voren, gegraven, op-het oude veen; hetwelk zoo sterk begint te verminderen, dat men niet meer heeft kunnen graven , om den turf niet al te ver heen te droogen te moeten zetten , en alzoo daarvoor te veel kosten te maken.

De hoedanigheid van den turf was verleden jaar, gelijk ovéral, slecht, uit hoofde van de nattigheid. Desniettegenstaande heeft men hier met de geringe hoeveelheid in de behoefte voorzien. 5000 stok voor 2000 zielen is niet meer dan %\ stok voor ieder In T t 2 da

Sluiten