Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnieuws.

891

derwijs zal worden toevertrouwd, het bedrag der hun daarvoor te verleenen toelagen, en alles wat verder tot de regeling behoort, zal echter aan mijne goedkeuring moeten onderworpen worden, alvorens de inrigting in werking kan treden. Het getal der toe te laten jongeheden zal door mij, op voorstel van den Inspecteur, worden vastgesteld; het zal echter niet noodig zijn mij steeds bekend te maken met alle veranderingen, die in hun personeel voorvallen; alleen zullen mij telkens de namen behooren te worden opgegeven van hen, aan wie de Rijkstoelagen voor kost en inwoning behooren te worden uitbetaald. Ieder jaar zal mij een uitvoerig verslag aangaande den toestand der normaallessen en de vorderingen der leerlingen behooren te worden toegezonden. Ook acht ik het noodig, dat ten minste tweemaal 'sjaars, in tegenwoordigheid van den Inspecteur en den schoolopziener, een examen van de leerlingen worde afgenomen, waaruit dan tevens kan blijken., of zij verdienen bij voortduring de Rijkstoelagen te genieten.

De kosten der normaallessen moeten afhankelijk gesteld worden, zoowel van plaatselijke omstandigheden, als van het getal der leerlingen. Het komt mij voor, dat in den re-el eene som van / 000 of ƒ 700 voldoende zal zijn voor de toelagen voor den hoofdonderwijzer en de overige onderwijzers. De toelage voor kost en inwoning te verleenen aan leerlingen, wier ouders elders wonen, zal naar gelang der plaatselijke omstandigheden tusschen ƒ 200 en/ 250 'sjaars moeten gesteld worden; voor hen, die in de gemeente zelve wonen, schijnt in den regel eene jaarlijksche toelage van ƒ 30 voldoende te zijn. De leerlingen voorzien dan zeiven in de noodige leerboeken, schrijf- en teekenbehoeften enz. Ik zoude echter aan elke inrigting eene som van ƒ 100 'sjaars wenschen te ver-

Sluiten