Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARGANG 2

HET

R. K.

NUMMER 21

BOUWBLAD

VEERTIEN DAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR BOUW- EN AANVERWANTE BEDRIJVEN

ONDER REDACTIE VAN: Ir. L. H. HUYDTS C.I.; H. M. KRAAI J VANGER.; C. M. v. MOORSEL Pzn.; Ir. ALPH. SIEBERS B. I. MEDEWERKERS: F. C. VAN BEUKERING, Pr.; Ir. G. J. P. M. BOLSIUS B. I.; JOAN COLLETTE; Drs. N. G.H. DEEN; M. ENGLISH, Pr.; A. J. M. GOOSSENS, Pr. j Dr. J. HA EST, CM.; VITAL HAESAERT; A. J. KROPHOLLER ; B. J. KOLDEWEY i Ir. E. KRAAYVANGER; Jr. C. I.; TH. KWAKMAN Pr ; H. J. VAN DER LUBBEN ; DOM VAN DER MEY, O.S.B.; Mr. A. J. M. VAN MOORSEL; Ir. F. PEUTZ, B. I.; Drs. A. DE VRIES

REDACTIESECRETARIAAT: SMIDSLAANTJE 5, LAREN (N. H.) ADMINISTRATIE : SAROLEASTRAAT 35-39 HEERLEN TEL. 90 EN 114 POSTREKENING 35100 ABONNEMENTSPRIJS

BINNENLAND f 2.25 PER KWARTAAL f 9 PER JAAR - BUITENLAND f 13 PER JAAR - BELGIË f 9 PER JAAR - LOSSE NUMMERS f 0.75 21 MEI 1931 NADRUK VERBODEN

INHOUD: De Muurschildering; Algemeene en andere beschouwingen. De Zugspitzbaan. — Dictionnaire raisonné de 1'architec-

*"re- Van een oude (?) paalfundeering. Allerlei: Intern, woningcongressen. Plannen voor het Rokin. Voorheen en nu.

Dr. Berlage's Amstelbrug. Professor Probius. — Technisch Nieuws: Berschermingshoekijzers. Glasbeton-koepeldak. — Ingezonden: Weerklank. Naschrift van de redactie. Weekstaten van 24 April tot 2 1 Mei.

DE MUURSCHILDERING

ALGEMEENE EN ANDERE BESCHOUWINGEN

I.

A. Een muurschildering te maken (wie heeft dat nog niet geleerd van de vele docenten der aesthetika, maar ook van de wezenlijke minnaars van deez' eedlen sier) is en was altijd een belangrijke opdracht. Gij zoudt altijd zeggen: het ging de heele gemeenschap aan, al was in den bloeienden tijd de gemeenschap nog niet de waereld, nog niet het land, nog niet de provincie, maar gewoonlijk de stad, de kerk, het stadhuis, de trots dus van een betrekkelijk klein getal menschen. En werd dat getal wel veel grooter? Dat bewijst, dat er meer over wordt geschreven toch niet? Voor hoevelen wordt er maar geschreven, en hoevelen zijn steeds niets dan de ij dele nabauwers? Maar er waren toen in alle gevalle weinig aesthetische secten, en niet te veel problemen. Wij hebben tegenwoordig in Holland de problemen en secten der muurschildering. Wij hebben het probleem der muurschildering (wij zoeken! problemen) ; wij hebben gaarne theorieën. Dat komt van het te veel stilzitten; wij zitten te veel stil. In alle gevalle: meer dan één theorie is er bij ons, die zich uit; meer dan één verschillend werk geeft getuigenis van verschillend inzicht.

Het zijn alle theorieën voorgestaan door schilders; zij schilderden werken die ervan de onomgaanbre getuigenis geven. Er zijn misschien niet zooveel wandschilderingen nog als de Parijsche lezing van Roland Holst zou kunnen doen vermoeden, noch is het gewone schilderij erg dood (was het maar iets dooder!) er ontstaat tegenwoordig toch meer dan een tijd geleden; er is herleving, die ontstaat onder den dwang van scherpverschillende redeneering. Het lijkt mij echter toe, dat deze redeneeringen open gaten vertoonen en onzuivere stellingen en daarom heb ik het gewaagd (ik beken: het is een waagstuk, o Lords of the Mural-paintings) met u deze muurschildering te behandelen, en alles wat daarbij te pas komt, met u te bespreken. Het eerste dat ik dan te doen heb (en gaarne te doen) leek mij te bepalen (ik houd niet erg van bepalen, dat is altijd te klein omtuinen) wat soort schilderkunst de muurschildering is. Wij kunnen zeggen, en ik meen niet dat ge daar bezwaar tegen zult hebben, we kunnen zeggen, dat zij gevonden wordt gebonden? aan een gebouw, of dat zij

329

Sluiten