is toegevoegd aan uw favorieten.

Het R.K. bouwblad; officieel orgaan der Algem[eene] Katholieke Kunstenaarsvereeniging jrg 3, 1932, no 18, 07-04-1932

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten kappen, welke, in verband met de heerschende stormen, op een buitengewone wijze aan het muurwerk moeten worden verankerd. De ventilatie wordt voorzien door het eenvoudig beweegbaar maken der ramen en het maken van openingen onder de overstekende dakranden.

Het Presbyterium als centrum der H. Handelingen is ook als zoodanig in zijn vorm tot uiting gebracht, door het te doen domineeren over heel het gebouw. In tegenstelling met b.v. onze Oost-Indische Koloniën bezitten deze landen bijna geen historische bouwwijze; ook de bevolking is er zeer gevarieerd en bestaat meerendeels uit Hindoe's en Fransche-, Spaansche- en Afrikaansche gekolonieerden. Hun bouwsels zijn dikwijls op zijn minst imooi en passen bij de profane werken der daar gevestigde ondernemingen.

Bij deze kerkjes is gestreefd naar een eenvoudige, maar vooral begrijpelijke vormgeving, welke zou passen bij het te bezigen materiaal, en naar een natuurlijken vorm om te geraken tot eenheid met het omgevende landschap.

C. F. L. VAN DER LUBBE.

Den Haag, 1 8 Februari 1 932.

MISSIEKERK OP TRINIDAD. Plattegrond van Plan A.

(Schaal 1 : 200).

*) Het Secretariaat dezer Missie, op naam van haar Procurator, Z.E. Dom. Willibrord van Nierop O.S.B., is gevestigd: Parkietlaan No. 1, Den Haag, en Berkheistraat No. 10 te Wassenaar.

OVER HET LUIDEN VAN KERKKLOKKEN

Vroeger stelde de architect zich bij het ontwerpen van een kerkgebouw tot doel: het scheppen van een mooie kerk. Ik wil hiermede niet te kennen geven dat de tegenwoordige architecten zich dat doel niet meer stellen, maar er is toch in den loop der jaren een verandering gekomen in het werk dat een architect te verrichten heeft bij het tot stand komen van een kerkgebouw. Lette men vroeger alleen op uit- en inwendige schoonheid van het gebouw, dan werd daarbij dikwijls de

doelmatigheid uit het oog verloren. Of de kerkgangers een goed uitzicht hadden op het hoofdaltaar, was schijnbaar bijzaak, evenzeer als een goede verlichting. Over verwarming werd in het geheel niet gedacht. Over het algemeen bemoeide de architect zich niet met de technische inrichting van het gebouw.

Tegenwoordig is dat anders. Een ontwerper van een kerkgebouw zal zich volkomen rekenschap geven van alles wat met zijn schepping verband houdt. De doel-

2s2