Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARGANG 8

HET R.K.

NUMMER 7

BOUWBLAD

VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR BOUW- EN SIERKUNST OFFICIEEL ORGAAN DER ALGEM. KATHOLIEKE KUNSTENAARSVEREENIGING

ONDER REDACTIE VAN:

C. M. VAN MOORSEL Pzn.; JAN VAN DONGEN Jr.; B. J. KOLDEWEY ; NIC. MOLENAAR Jr.; JAN BEERENDS; WIES MOENS; H. SPIERTS, Censor.

MEDEWERKERS:

Dom A Beekman OSB ■ F C Van Seukering, Pr.; M. English, Pr.; Dom J. B. De Glas, O.S.B.; Mr. V. Haesaert; A. J. Kropholler; Th. Kwakman, Pr. H J. Van der Lubben;' Ir. G. M. Leeuwenberg, b. i. ; Dom van der Mey, O.S.B. ; Mr. A. J. M. van Moorsel; Ir. H. Van Oerle b. i.; Lode Sengers. Ir! Alph. Siebers, b. i.; Dr. Ir. F. P. A. Teilegen Techn. Medewerker: Ir. L. H. Huydts, c. i.

HOOFDBESTUUR A. K. K.V. (Dagelijksch Bestuur): JOAN COLLETTE, Voorzitter ; WILLEM MENGELBERG, Secretaris, Oude Woudenb. Zandweg 11a, Zeist, Tel. 3076 ; C. H. DE BEVER, Penningmeester,

Tramstraat 31, Eindhoven. Postrekening 204629

BESTUUR VAKGROEP BOUWKUNST:

P. G. Buskens Voorzitter; J. van Dongen Jr., Ondervoorzitter; H. M. Kraayvanger, Secretaris, Admiraliteitskade 80c, Telefoon No. 52290, Rotterdam,

J. van Dillen Penningmeester, Den Bosch BESTUUR VAKGROEP BEELDENDE KUNSTEN Wim Harzing, Voorzitter; Herman Walstra, Secretaris, Nieuwe Gracht 161b Utrecht; Lode Sengers, Penningmeester, Mathenesserweg 89b Rotterdam

REDACTIESECRETARIAAT: CHARLOTTE DE BOURBONSTRAAT 34, DEN HAAG ADMINISTRATIE (abonnementen en advertenties): NOBELSTRAAT 13 HEERLEN TELEFOON 3241 (3 LIJNEN) GIRO 35100. ABONNEMENTSPRIJS : BINNENLAND f 2.25 PER KWARTAAL f 9 PER JAAR - BUITENLAND f 10 PER JAAR - BELGIË f 9 PER JAAR (B. frs. 180) 29 OCTOBER 1936 LOSSE NUMMERS f 0.76 NADRUK VERBODEN

HET R.K. BOUWBLAD wijdt in de eerste plaats zijn aandacht aan de Kerkelijke Bouwkunst waarmee de architektuur staat of valt als uiting eener gemeenschap. Het verwerpt evenzeer het karakterloos voortsloffen in academische, historicistische richting als het individualistisch zich uitvieren in vormen die wèl nieuw-modisch zijn, maar niet „modern", in den zin van: eigentijdsche realisatie der gezonde beginselen, wier waarde in het verleden bewezen werd. Het wil bevorderen: het streven, uit de verwarde en verwarrende veelheid der huidige „stijlen", naar die eenheid, welke gegrondvest is op het levenskrachtige in de traditie der groote Christelijke Kunst.

HET PAROCHIECENTRUM VAN HUISSEN

ARCHITEKT IR. G. M. LEEUWENBERG B.I.

Buiten het verkeer tusschen de Geldersche steden Arnhem en Nijmegen ligt op eenige kilometers afstand van den grooten weg, half verscholen achter den bandijk, het schier vergeten Rijnstadje Huissen. Eens was het een rivierhaven, de rivale van het opkomende Arnhem, die echter als zoodanig alle beteekenis verloor, toen de Rijnbedding zich verplaatste. Tot aan het Weener Congres bleef Huissen vesting van het voormalig bisdom Munster en was een Duitsche sterkte, omsloten door

het gebied der Republiek van de Zeven Vereenigde Nederlanden. Eerst in 1815 werd de exclave bij ons land gevoegd. Het is aan deze staatkundige verhouding ongetwijfeld voor een groot deel te danken, dat de bevolking, toen het Protestantisme opkwam, vrijwel in haar geheel Katholiek bleef en, daarmede gepaard gaande, dat het oude kerkgebouw niet in vreemde handen overging. Eeuwen lang hebben de inwoners van Huissen op dezelfde plaats dan ook hun parochiekerk

97

Sluiten