Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUTUM EN SWICHUM vakant. Zie December 1864. RIJPERKERK c. a. staat vakant te worden. Zie Pebruarij 1865.

SNEEK.

WARNS EN SCHARE, 30 Julij. Werden wij grootelijks verontrust door de bekeudmaking, dat onze hooggeachte Leeraar, Ds. J. Rijsdijk Takens Lambrechts, eene eenparige beroeping naar de Gemeente van Ermelo had ontvangen, tot ons leedwezen moesten wij heden van hem vernemen, dat hij voor die beroeping niet had kunnen bedanken.

WOLSUM EN WESTHEM, 20 Aug. Ter vervulling der vakature, werd door Hervormde floreenpligtigen benoemd en door den Kerkeraad beroepen Ds. Joannes Noordink, Pred. te Hijlaard, die voor het beroep heeft bedankt.

SIJBRANDAHUIZEN c. a., 27 Aug. Het Prov. Kerkbestuur heeft aan onzen geachte Leeraar, Ds. J."Hingst, op zijn verzoek, wegens toenemende verzwakking, eervol emeritaat verleend, in te gaan 1° Januarij 1866.

HARICH c. a. staat vakant te worden. Zie April 1865. WOUDSEND vakant. Zie Mei 1865. HEEG staat vakant te worden. Zie Julij 1865. GAASTMEER. Zie Julij 1865.

FRANEKER.

CORNWERD, 16 Julij. Deze dag bragt aan onze met Makkum gecombineerde Gemeente een waar feestgenot. Was de Kerk in de laatstgenoemde plaats reeds sinds vele jaren met een smaakvol en welluidend orgel versierd, den wensch van niet weinigen om ook alhier in de onderlinge bijeenkomsten den lof des Allerhoogsten onder begeleiding van orgelspel te kunnen vermelden, zouden wij heden zien vervuld. Wij vereenigden ons in het bedehuis, alwaar de jongste onzer beide Leeraren, Ds. P. J. A. Noordink, ons voorging in de toewijding van het heerlijke speeltuig, naar aaleiding van Ps. CL: la. Werd dit woord met belang, stelling aangehoord, ook de betuiging van hulde en dank, daarna gebragt, zoowel aan de nagedachtenis van vroegere begiftigers en beheerders van dit ons kerkgebouw, als ook voornamelijk aan de tegenwoordig dienende Kerkvoogden, door wier goede zorg dit fraaije speeltuig werd gesticht; ze was ons uit het hart gesproken. Veel dank achten wij ook verschuldigd aan den Heer K. Suringbroek, Organist van de Groole Kerk te Leeuwarden, die door zijn talent ons het bezit van een orgel te hooger deed waarderen, alsmede aan de HH. L. van Dam & Zonen aldaar, die door de vervaardiging hunnen naam van bekwame orgelmakers gehandhaafd hebben.

EDENS EN SPANNUM, 5 Aug. Heden werd onze nieuwe Leeraar, Ds. G. J. Vos, van Oostermeer c. a. tot ons overgekomen, in zijn heilig dienstwerk bij ons bevestigd door Ds. H. M. Laurman Wassenaar , Pred. te Wommels en Consulent dezer Gemeente. De Bevestigde aanvaardde

Sluiten