is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 30, 1893 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB MOEDER VAN NAPOLEON I.

deden doorgeworsteld hadden, vroegen wij ons af, verdiende deze vrouw de eerzuil, die de schrijver haar wilde oprichten ?

Ware Napoleon I niet haar zoon geweest, dan gelooven wij, dat Letizia Eamolino trots de deugden, die Larrey haar toeschrijft, onbekend gebleven zou zijn. Door haren grooten zoon boezemt zij ons belangstelling in. De hieruit voortspruitende nieuwsgierigheid bevredigde Larrey voor het eerst. Dit feit pleit reeds voor onze stelling. In verband met haren zoon is zij niet alleen een levensbeschrijving waard, maar verdient hare persoonlijkheid gekend te worden. Wij spreken met opzet van een persoonlijkheid, omdat zij ons een type vertegenwoordigt, al kon zij zich niet geheel aan den invloed van het genie van den zoon onttrekken.

Een lijdensweg op betrekkelijk jeugdigen leeftijd vormt en staalt haar zoo, dat zij op het toppunt van moederlijken trots de broosheid van het aardsche geluk niet vergeet, en op rijpen leeftijd de omkeer van de fortuin kan dragen met berusting in Godswil.

Omtrent het jaar der geboorte van Maria Letizia Ramolino bestaan zeer verschillende lezingen. Op grond van zijne beschouwingen komt Larrey er toe hiervoor aan te nemen den 24 Augustus 1749.

Wij zullen ons niet vermoeien met den adeldom na te gaan van het geslacht, waaruit zij gesproten was. Zeker heeft het grootere beteekenis te spreken van Napoleon en zijn geslacht, dan van de voorvaderen van Napoleon. De Moniteur van 14 Juli 1805 drukte deze gedachte het beste uit met de woorden: „A tous ceux qui demanderaient de quel temps date la maison de Bonaparte, la réponse est trés faeile: Elle date du 18 Brumaire: Soldat, magistrat et souverain, 1'empereur doit tout h son épée et a son amour du peuple.''

22*