is toegevoegd aan je favorieten.

Ons eigen tijdschrift, 1927 [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Das doe die menschen geboren bist; God behuut ons veure die helle.

Ein Kindelein so zart und fein,

Das soll eu'r Freud' und Wonne sein.

De melodie is aldus:

0

Es ist der Herr Christ unser Gott, Der will euch führ'n aus aller Not, Er will eu'r Heiland selber sein, Von allen Sünden machen rein.

Merkwaardig is bij dit lied de overeenkomst van de laatste frase der melodie met die van het eveneens door Luther gecomponeerde: „Ein feste Burg ist unser Gott". Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat van geen enkele melodie vast staat, dat Luther er de schepper van is. Hij had muzikale medewerkers en het is niet na te gaan, welk aandeel deze in zijn arbeid gehad hebben. In mijn bezit is verder een bundel „Cansons populars catalanas" (opgeteekend aan de Spaansche oostkust), waarbij eenige, die op het Kerstfeest betrekking hebben. Ik laat er hier één volgen, die tot de daar gebruikelijke Kerstdansen behoort. Het was er namelijk reeds sedert de middeneeuwen gewoonte, dat in de dorpskerken de kinderen van het koor na de middernachtsmis zulke liederen zongen en dansten. De gemeente begeleidde dit met lawaai-instrumenten. In de 16de eeuw werd dit gebruik door een aartsbisschop van Sevilla verboden. Hierop begaf zich een deputatie van koorkinderen onder leiding van hun dirigent naar Rome, waar zij deze dansen voor den Paus en het college van kardinalen uitvoerden, ten gevolge waarvan het verbod werd opgeheven. Het eeuwenoude gebruik heeft zich tot in onzen tijd staande gehouden. 0

Dat is toch wel echt Duitsch, zal menigeen denken. Maar het is van origine Siciliaansch en begint daar: „O sanctissima"!

Er zijn in Duitschland nog een menigte Kerstliederen, die het voor ons gevoel niet zijn, daar zij alleen de Sinterklaas-stemming bezingen, die het feest daar heeft. Zoo bij voorbeeld: „Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freun. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserm Hause sein! Einmal werden wir noch wach; heisa, dann ist Weihnachtstag". Evenzoo: „Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben", enz. 0 Een echt Kerstlied echter is het in 1535 door Martin Luther gedichte en 3 jaren later door hem zelf gecomponeerde „Vom Himmel hoch da komm' ich her", waarvan ik hier melodie en 3 strophen tekst laat volgen:

Vom Himmel hoch da komm' ich her, Ich bring euch gute neue Mar,j Der guten Mar bring ich soviel, Davon ich sing'n und sagen will.

b

Euch ist ein Kindlein heut geborn Von einer Jungfrau auserkorn,

De tekst der eerste strophe luidt vertaald ongeveer: Vijf en twintigste December, bom bom bom (bij de woorden „bom" maakt de gemeente het begeleidingsgeraas); — Vijf en twintigste December, bom bom bom, — Zag het levenslicht een knaaplijn teer en fijn, zoo teer en fijn. — In een stal werd het geboren, van de jonkvrouw uitverkoren, bom bom bom! 0 Waar ik tevoren op het internationale verband van vele liederen gewezen heb, daar vinden we hier ook het sterke verschil: een dergelijke Kerstfeest-viering is voor ons gevoel wat „Spaansch". 0 In denzelfden bundel komt een Kerstlied voor, dat in mentaliteit zoo zeer van de onze afwijkt, dat een geloovige het hier bijna als heiligschennis zou voelen, hoewel het zéker niet zoo bedoeld is. Reeds de melodie, heeft meer van een vroolijk wandel- dan van een Kerstlied. Hier tegenover staat, dat er ook weer een van tekst en melodie heel fijn en teer Kerstliedje in voorkomt. Ik wil echter de ruimte, die mij rest, liever gebruiken, om u nog twee Fransche Kerstliedjes mede te deelen. In de eerste plaats dit fijngevoelig lied:

44