Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2/6

DE REVUE DER SPORTEN.

drinking, niet anders kunt doen dan jammerlijk bazelen aan den kant en redders in den weg staan!

Is deze, reeds bejaarde vrouw, doch jeugdiger als een uwer aavd-katjes, u niet een voorbeeld, een prikkel minstens, om voor immer af te zweren de mijd'ing van het frissche, gezonde water, om ook de diet>te in te duiken, tot heil van eigen lichaam, tot heil misschien van 'n armen zinkende?

Wel duivels, dit is toch nog eens een verstil ijuiug, een zwierig zilveren berk gelijk temidden van veel dorre, droge heide. Dit is een vrouw om heel een volk lot voorbeeld te stellen, en te schalmeien : Slaapt niet in, en ban den Jan Salie-geest; Tromp en Evertsen leven nog. Groote woorden mogen dat zijn. Welaan, ■ ze passen bij groote daden. Want ik vind dit een groote daad. Niet, dat plassen iederen dag weer in lauw of

snijdend-koud water ! Neen, de volharding, zvelke de daad bewijst, de volharding en de zucht tot fvisch en gezond leven.

En daarom, jonge snuiter, broekje van eersten borrel en eersten queue-stoot, rijpere en ook stijvere sjors, zelfs de meneer met vier kruisjes, en daarom ook gij, meiske van school, meiske van tennisclub, liefje, bruidje, jonge vrouw, moederken van een, moederken van twee, drie kleuters, gij allen geëerbiedigd dit streven, geëerbiedigd door minstens het natte element te eeren, zelf te leeren zwemmen, en te zorgen, dat de voldoend -krachtige kinderen het doen.

A ha, zwakke kunne! Deze kloeke behoort er toe ! Is de man, zelf spottend, ooit mooier, doch ook feller bespot?

Nogmaals, Mejuffrouw, ik zwaai mijn hoed. Ik zegde hier van mijn innigste vereering.... BOB.

Een tweede serie foto's in De Revue der Sporten, het thans zoo actueele onderwerp „Het leger en de Sport" betreffende.

Vooreerst in den linker bovcn-hoek een kiekje van den scheidsrechter van den Ned. Voetbalbond W. Katoen, die thans zijn militie-plichten waarneemt bij het Zevende Regiment, Ecrte Bataljon, Vierde Compagnie, Vierde Divisie van het Veldleger. Daarnaast ziet men het voetbal-elftal van het Fort Botshol in de Stelling van Amsterdam afgebeeld. Op de foto komen v. 1. n. r. voor de HH Lt. J. Roukema, J Salemink (Vitesse, Terborg), J. Stokvis, F, H. Pasteuning vroeger speler voor A. F. C, A. H. Stuurman, vroeger speler voor V. U. C. te 's Hage, W. K. G. Jacobs van Neerlandia, B. P. A. Bötke van Avanti, J. A. A. Goosen van Ajax, E W. van den Berg, vroeger speler van U. N. I. en Klein Haarlem G. C. Flamman, vroeger speler van D. D. V.. J. v. d. Putten, voorheen speler van Blauw Wit, Jac. van Voorthuy/.en, Sergeant N. Dus. A. W. B. Lecke en Korp. H. de Roos, de laatste drie leden der elftal-commissie. De vereeniging draagt den naam van V. V. Botshol. Er wordt geoefend onder leiding van Lt. Roukema, die cere-voorzittcr der club is. Tot nu toe werden met andere forten 6 wedstrijden gespeeld, waarvan er 5 werden gewonnen, 1 gelijk gespeeld. De Botshoi-voorhoede doelpuntte 42 maal, terwijl de doelverdediger der club 5 ballen doorliet. Verder zien wij links in de tweede rij, den voorzitter der Arnhemsche voetbalclub Vitesse, W. Hupkes. momenteel onder de wapenen, |en als telegrafist tc Edam werkzaam. Daaronder het konterfeitsl van den bekenden Sparta-speler en international P. van der Wolk, bij de Grenatliers en Jagers tc 's Hage ingedeeld. Volgt een foto, die velen bewonderaars van den populairen Bok de Korver genoegen zal doen. Gelijk men weet. trad onze nationale spil voor eenige weken in het huwelijk. Men ziet de Korver, thans landweerman, met zijn jeugdige eelugenoote afgebeeld. Tenslotte een konterfeitsel van den heer P. J. Adrian, directeur der Haagschc Automobiel Maatschappij, clic thans zijn dienstplichten waarneemt als Tweede Luitenant Techniseh-opzichter bij de Vcrpiegings Automobiel Etappe treinen. Binnenkort gaan er weer eenige legcr-sport-kiekjes op de pers Wij houden ons voor toezending van alle

mogelijke sport-illustratien uit het leger aanbevolen.

Sluiten