Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2y6

DE REVUE DER SPORTEN.

KOTïtffö

BILJETTEIN VOOR ALLE SPORTEN

Sterren van het Voetbalveld.

Barend van Hemert in de Revue ! Na Göbel Nedet" land's populairste keeper! HU, de Dordtsche reus werd 10 Mei 1891 geboren. Sinds 1909 speelt hü voor D.F.C. Hij debuteerde in het vijfde elftal en klom allengs op, als voorwaarts, als back, als manusje van alles dus. Dd. 6 Sept. J911 mocht men hem voor 't eerst als doelverdediger van D. F. C. I bewonderen. En ongeveer 3 jaar later, d. w. z. 17 Mei J 914, trok de Dordtenaar voor 't eerst de oranje trui aan. Dat was te Kopenhagen, in den strijd tegen de Denen. Verder is van Hemert meermalen als reserve-kracht na Göbel opgetreden. Deze voetballer is een all round sportsman. Hij doet aan athletiek, aan zwemmen, en dat op uitnemende 'wijze. Een voorbeeld dus voor velen!

stellen. Noodig achten wij in deze, samenwerking tusschen schoolarts en leider van lichaamsoefeningen, welke laatste zich de hulp hebbe te verzekeren van het aan elke zwemschool verbonden instructief personeel*), door

*) De Nederlandsche Zwembond, welke sinds jaren gelegenheid geeft een examen voor zwemonderwjjzer(-es) af te leggen, zal eerlang in de groote plaatsen de opleiding van zweminstructeurs

hem als hulpinstructeurs te benutten.

Wat we in de allereerste plaats noodig hebben, is alzoo de herziening van de exameneischen voor hen, aan wie de verzorging van de lichamelijke opvoeding van de jeugd zal worden opgedragen.

Het is een zeer verblijdend verschijnsel, dat naast den Nederlandschen Zwembond vele andere corporaties en ook eenige medici ijveren voor de verplichtstelling van het zwemmen als schoolvak. Die verplichtstelling eischen wij voor de beide hoogste klassen der lagere school. (Zie de Rapporten, uitgebracht op het Watersportcongres)

We spreken alleen van de Lagere school, omdat men het zwemmen niet verleert, temeer, omdat men het, eenmaal machtig zijnde, ook zonder dwang wel onderhoudt. Wij hopen binnen afzienbaren tijd de afkondiging van het zwemmen „als leervak" te mogen begroeten, zoodat de school dan naast de noodige waarborgen voor welslagen in het leven te geven, een zeer belangrijke voorwaarde voor h2t behoud daarvan scheppen gaat.

IN MEMORIAM

A. J Q. van Merkesteijn.

Na een langdurig lijden is te Voorburg overleden de heer Adriaan Johan Gerard van Merkesteijn. Waar de heer van Merkesteijn gedurende tal van jaren tot onze trouwe medewerkers behoorde, daar zal men kunnen begrijpen, dat wij zijn doodstijding met meer dan groot leedwezen hebben vernomen. Zoo zullen ook wel alle horsemen oordeelen. Want van Merkesteijn was een paarden-vriend als weinigen, en zoodoende heeft hij de hippische sport waardevolle diensten bewezen. Deze sportsman is niet oud geworden. Hij bereikte den leeftijd van 56 jaren. Maar hij is toch oud genoeg "gewor¬

den om in de hippische wereld een groote leegte na te laten. Men zal van Merkesteijn missen als journalist, als officieel tijdopnemer van de Ned. Harddraverij-en Renvereeniging. Steeds was hij op zijn post. En daarom achten wij het ook beter, hier, bij zijn In Memoriam, geen deftig portret van dezen sportsman af te drukken, maar hem illustratief weer te geven zooals hij zoo vaak te zien was, bij den rechterstoel, met zijn stopwatch in de hand. Men ziet op de foto den tijd-opnemer, met een X gemerkt. Hij ruste in vrede, Adriaan Johan Gerard van Merkesteijn. Hij heeft op ons gebied veel en waarlijk goed werk volbracht.

Hotel=Café=Restaurant PLENDI D"

Thorbeckeplein 5 — Telephoon C. 1611 — Amsterdam.

Warmwatervoorziening Centrale verwarming.

Restaurant a la carte gedurende den geheelen dag.

Middag- en Avond-Concert. :- -=

FKITS M. BERKHOUT.

Sluiten