Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 5o —

stukken voor militair-muziek I), studiën, airs variés, fantaisieën,

enz. waarin~hij op meesterlijke wijze het zangrijke van zijn instrument heeft doen uitkomen. Wonderschoon blijven zijne arrangementen der liederen van Schubert, die hij onnavolgbaar voordroeg.

Batta zocht, ofschoon hij voor geene moeilijkheden zwichtte, bij voorkeur eenen schoonen en zuiveren toon en zeldzame uitdrukking in zijn spel; niemand beter dan hij verstond'het de violoncello te doen zingen. Deze bekwame en degelijke kunstenaar is in 1875 benoemd tot ridder van het Legioen van eer. Hij heeft gereisd in Engeland, Duitschland, Italië en Holland en, na op de vleiendste wijze door alle vreemde hoven ontvangen te zijn, werd hij met eerbewijzen en geschenken overladen.

(Wijlen) de koning van Holland koesterde steeds de hoogste achting voor hem, en heeft hem altijd eene bijzondere genegenheid toegedragen. Gehuwd met Jonkvrouw Julie Clémentine O'Mahony, dochter van generaal, graaf O'Mahony, had hij het ongeluk zijne gade te verliezen den 12 Jan. 1880."

Dit vonden wij vermeld van den man, die eene eereplaats inneemt in de rij der Limburgsche Toonkunstenaars. Weinig, ja bijna niets is bekend van onze provincie-genooten. Hoe goed doet het ons daarom gehoor te kunnen geven aan de roepstem van het Bestuur van het Provinciaal Genootschap: „Limburg" en eene levensschets te kunnen samenstellen van een beroemd 'en bekend Limburger.

Laten wij den 83-jarigen kunstenaar zijn eigen levensloop verhalen!

„Ik ben reeds oud," verklaarde ons Alexander Batta, toen wij hem om inlichtingen vroegen, „doch ik zal trachten uwe vragen zoo volledig mogelijk te beantwoorden, omdat ik er trotsch op ben den naam van geboren Limburger te dragen.

„Wel spijt het mij dat ik dit niet kan doen in de taal van ons land, dat zoetklinkend Limburgsch plat, waarin ik mijne lieve ouders het eerst toesprak, aangezien ik Maastricht reeds

1) De muziek der Gidsen uit Brussel voerde in 1864 te Parijs een marche triomphale uit, die door grootsche opvatting en schoone toonzetting een ongehoord succes had.

Sluiten